La nivelul judeţului Harghita majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2019 | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 23 iulie 2024
Home » Societate » La nivelul judeţului Harghita majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2019
La nivelul judeţului Harghita majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2019

La nivelul judeţului Harghita majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2019

Totuşi, per total, a crescut numărul proceselor verbale de punere în posesie depuse de comisiile locale, „dar insuficient pentru obiectivul pe care ni l-am propus de finalizare a legilor fondului funciar”

Nici în anul 2019, procesul de retrocedare în judeţul Harghita nu a înregistrat progrese. Practic, din 2015 şi până în prezent, marea majoritate a comisiilor locale din judeţ nu au efectuat puneri în posesie. Aceasta în condiţiile în care în baza nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, comisiile locale şi judeţene de fond funciar aveau, iniţial, obligaţia de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016 (termen prelungit până la 1 ianuarie 2017 şi apoi până la 1 ianuarie 2018, iar apoi nu a mai fost stabilit un termen).

Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă, a declarat că una dintre principalele probleme care împiedică finalizarea procesului de retrocedare în Harghita o reprezintă faptul că o mare parte din localităţile din judeţ au suprafeţe validate foarte mari şi nepuse în posesie, însă nu au nici un fel de relaţie contractuală pentru întocmirea planurilor parcelare. Planurile parcelare, conform legii, „reprezintă documente care trebuie să facă parte în mod obligatoriu din documentaţiile înaintate de comisiile locale, care cuprind şi anexele validate, procesele verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor şi în baza cărora comisia judeţeană emite titlurile de proprietate”.

Importanţa finalizării procesului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru persoanele îndreptăţite care au fost deposedate de regimul comunist

Jur. Sorin Truţă a explicat care este importanţa întocmirii planurilor parcelare şi finalizarea procesului de retrocedare.

„Din nefericire, modul defectuos în care au fost şi sunt în continuare aplicate legile de retrocedare constituie principalul impediment pentru înregistrarea sistematică a proprietăţilor imobiliare. Este imperativ necesar să fie întocmite planurile parcelare pentru toate titlurile de proprietate eliberate şi să fie rectificate sau integrate titlurile de proprietate care conţin erori. (…) Lipsa planurilor parcelare poate genera implicaţii negative în realizarea unor obiective de interes naţional sau local pentru dezvoltarea infrastructurii şi promovarea unor investiţii, accesarea de fonduri europene, în realizarea măsurilor stabilite în Programul de guvernare şi în angajamentele asumate în faţa Uniunii Europene. Orice proiect cu finanţare europeană presupune obligativitatea înscrierii prealabile a imobilelor în cartea funciară. Înregistrarea imobilelor reprezintă beneficii atât pentru cetăţenii din mediul urban şi rural, cât şi pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prin evidenţierea strictă a domeniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale”, a detaliat directorul OCPI Harghita.

În 2019, doar trei comisii locale de fond funciar au depus planuri parcelare

Anul trecut, doar trei comisii locale de fond funciar din judeţ – Frumoasa, Zetea şi Dârjiu – au depus planuri parcelare cu atribuire de număr cadastral pentru o suprafaţă de 264,17 ha. „Noi am făcut în continuare o evaluare. În lunile septembrie şi octombrie am cerut de la toate primăriile din judeţ informaţii cu privire la serviciile de măsurători topografice contractate pentru realizarea planurilor parcelare. Se poate constata în continuare că unităţile administrativ-teritoriale care au suprafeţe foarte mari validate şi nepuse în posesie nu au nici un fel de relaţie contractuală pentru realizarea planurilor parcelare. Sunt 38 de localităţi care nu au nici un fel de relaţii contractuale şi în total au o suprafaţă nepusă în posesie de 90.939 ha teren agricol şi 13.893 ha teren forestier. Deci e foarte mult”, a spus Sorin Truţă.

În judeţ, doar patru localităţi – Ditrău, Dârjiu, Mihăileni, Suseni – au şi contracte de prestări servicii în derulare şi angajat cu atribuţie de serviciu pentru întocmirea planurilor parcelare.

Un număr de şase localităţi necooperativizate nu au suprafeţe validate nepuse în posesie (Băile Tuşnad, Bălan, Bilbor, Corbu, Satu Mare, Subcetate). De asemenea, şase unităţi administrative necooperativizate au suprafeţe validate foarte mici nepuse în posesie (Căpâlniţa, Gălăuţaş, Lunca de Jos, Sărmaş, Tulgheş, Vărşag).

Opt comune au angajaţi la primărie care au ca atribuţie întocmirea planurilor parcelare, iar 15 localităţi au contracte de prestări servicii în derulare.

La finalul lui 2019, conform declaraţiilor primarilor, suprafaţa contractată la nivelul judeţului pentru realizarea planurilor parcelare era de 49.360 ha.

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, planul parcelar prezentat de comisia locală de fond funciar, în vederea validării sau scrierii titlului de proprietate care nu poate fi recepţionat, va fi însoţit de planul de încadrare în tarla şi va fi utilizat la înscrierea în cartea funciară din oficiu a imobilelor, ulterior emiterii titlului de proprietate. În 2019, a fost folosită această reglementare pentru 1.254 de imobile, având 1.783 ha.

„După cum se poate observa, la nivelul judeţului Harghita mai multe localităţi au încheiat, ca urmare a demersurilor făcute de către oficiul teritorial şi comisia judeţeană de fond funciar Harghita, contracte de prestări servicii pentru întocmirea planurilor parcelare sau a planurilor de încadrare în tarla, care se află în derulare, însă activitatea la nivelul comisiilor locale se desfăşoară cu dificultate în primul rând datorită aplicării defectuoase şi neunitare a legilor fondului funciar atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere tehnic”, a precizat Sorin Truţă.

În 2019, au fost înregistrate 4.254 de procese verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate

„S-a înregistrat o creştere semnificativă a proceselor verbale de punere în posesie ca urmare a modificărilor legislative care au apărut între timp. Au fost depuse, în cursul anului 2019, un total de 4.254 de procese verbale de punere în posesie Numărul proceselor verbale de punere admise de asemenea a crescut considerabil, 3.818, 424 au fost respinse, iar 113 se află în verificare în continuare. Dar insuficient pentru obiectivul pe care ni l-am propus de finalizare a legilor fondului funciar. Oricum, e un semn bun că comisiile locale de fond funciar au început să înţeleagă modul de lucru şi trebuie încurajate să continue şi să crească ritmul. În 2016 s-au depus 1.073 de procese verbale, din care au fost respinse 598, în 2017 – 2.147, din care respinse 898, în 2018 – 3.001, din care respinse 718. În 2019 avem deja 4.254 (pentru o suprafaţă totală de 3.471,15 ha), din care au fost respinse 327. Încet-încet comisiile locale au început să lucreze corect, dar, pe de altă parte, sunt avantajate şi de modificările legislative pe care noi le-am promovat în vederea fluidizării procesului de înregistrare sistematică. Este pe rolul Parlamentului un proiect de lege iniţiat de reprezentanţii judeţului Harghita care vizează cofinanţarea lucrărilor de realizare a planurilor parcelare din bugetul ANCPI. (…) Este într-un stadiu foarte avansat. Dacă această lege va fi adoptată de Parlament, se vor crea instrumentele pentru asigurarea finanţării planurilor parcelare la nivel de comisii locale”, a declarat directorul OCPI Harghita.

În anul 2019, din numărul total de 67 de localităţi, 16 au trimis câte un proces verbal de punere în posesie. Tot 16 unităţi administrativ-teritoriale au transmis la OCPI Harghita între 2 şi 20 de procese verbale. Peste 20 de procese verbale de punere în posesie au trimis 28 de localităţi.

În 2019, OCPI Harghita a rectificat 215 titluri de proprietate, iar în total, din anul 2004, numărul a ajuns la 4.015.

Impedimentele finalizării procesului de retrocedare

„Principalele obstacole care împiedică finalizarea legilor fondului funciar în judeţul Harghita au fost generate de eliberarea titlurilor de proprietate conform anexelor prin care au fost validate cererile cu suprafeţele de teren solicitate persoanelor îndreptăţite, în foarte multe situaţii, fără puneri în posesie efective, acestea efectuându-se doar scriptic, fără deplasarea în prezenţa proprietarilor, pentru a identifica şi delimita parcelele solicitate, fişele de punere în posesie pe care titularii acestora le-au semnat, ulterior fiind trimise comisiei judeţene în vederea eliberării titlurilor de proprietate. Astfel, au fost întocmite titluri de proprietate eronate pentru care se impun rectificări”, a explicat directorul OCPI Harghita.

Vorbind despre o parte din schimbările legislative, acesta a amintit că, din anul 2018, în situaţia în care au fost emise procese verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea persoanelor îndreptăţite. Înscrierea provizorie se face în baza procesului verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, emise în condiţiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior. Aceste prevederi sunt aplicabile şi contractelor în derulare, pentru care documentele tehnice – copie spre publicare – nu au fost depuse la OCPI Harghita.

De asemenea, în urma emiterii unui Ordin al directorului general al ANCPI la finalul lui 2018, s-a aprobat Regulamentul privind procedura de plată destinată cofinanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţi administrativ-teritoriale. „Astfel, prin aceste reglementări promovate şi susţinute de către ANCPI a fost creată oportunitatea ca procesul de înregistrare sistematică şi cel de reconstituire a dreptului de proprietate în sectoarele care fac obiectul contractelor de prestări servicii să fie finanţate şi să se desfăşoare în acelaşi timp”, a punctat Sorin Truţă.

OCPI nu are atribuţii în reconstituirea dreptului de proprietate

Jur. Sorin Truţă a reamintit că punerea în posesie se realizează de către comisiile locale de fond funciar, iar emiterea titlurilor de proprietate este de competenţa comisiei judeţene de fond funciar.

„OCPI Harghita nu are atribuţii în procedura de reconstituire şi stabilire a dreptului de proprietate, ci doar atribuţii de arhivare a documentaţiilor întocmite de comisiile locale şi comisia judeţeană. OCPI Harghita nu are forţă decizională în emiterea titlurilor de proprietate, ci doar de redactare a acestora, acţiune pur administrativă, în baza documentaţiilor înaintate de comisii sau de îndreptare a greşelilor materiale potrivit art. 59, ind. 1 din Legea nr. 18/1991. Astfel, redactarea titlului de proprietate de către OCPI Harghita reprezintă o operaţiune pur tehnică, care presupune recepţionarea planurilor parcelare sau a planurilor de încadrare în tarla, după caz, şi verificarea informaţiilor din documentaţiile înaintate de comisii. În cazul în care sunt constatate neconformităţi, acestea sunt comunicate comisiilor locale pentru remediere. OCPI Harghita va continua coordonarea specialiştilor în măsurători topografice de la nivelul comisiilor locale de fond funciar în vederea întocmirii planurilor parcelare în formatul standard prevăzut de Regulamentul privind avizarea, recepţia şi înscrierea în cartea funciară”, a conchis directorul OCPI Harghita.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.