Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Anunțuri ANAF (Finanțe) | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 15 aprilie 2024
Home » Anunțuri ANAF (Finanțe)

Anunțuri ANAF (Finanțe)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Topliţa
Str. Nicolae Bălcescu,nr.59, Topliţa, jud.Harghita, Tel: 0266/341016, Fax: 0266/343001
admin.TPHRCFNX01.HR@anaf.ro

Dosar de executare nr. Beica45
Nr. 26733 din 01.11.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 noiembrie 2018, ora 10:00, în localitatea Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 59, jud.Harghita, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri imobile:
a) Teren fâneaţă, situat în extravilanul localităţii Topliţa, zona Pârâul Sec, în suprafaţă de 5.346 mp, deţinut în cotă de 1/1 în baza Cărţii Funciare 50123, preţ de pornire a licitaţiei: 14.133 lei (exclusiv TVA*);
b) Teren fâneaţă, situat în extravilanul localităţii Topliţa, zona Pârâul Sec, în suprafaţă de 1.854 mp, deţinut în cotă de 1/1 în baza Cărţii Funciare 50023, preţ de pornire a licitaţiei: 4.902 lei (exclusiv TVA*).

Creditori Sarcini
Serviciul Fiscal Municipal Topliţa Intabulare drept de ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA…)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua: prin virament în contul nr. RO33TREZ3515067XXX004722 – Trezoreria Miercurea Ciuc, cont deschis în favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/34.10.16
Data afişării: 02.11.2018.

∗∗∗

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 28.11.2018, ora 12:00, licitaţie (a III-a) pentru vânzarea următorului bun imobil: Teren cu categoria de folosinţă altele, în suprafaţă de 4.125 mp, situat în extravilanul com. Sâncrăieni, jud. Harghita. Preţul de pornire a licitaţiei este de 10.690 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel. 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate-Unitate/Subunitate fiscală: Braşov – Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare

str. Revoluției din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/207821

Dosar de executare nr. L111
Nr. 42409 din 30.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 21 noiembrie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SC LORAND&ROBI SRL, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Salciei, nr. 2, sc. B, ap. 11, jud. Harghita, licitaţia a II-a:
– TEREN EXTRAVILAN, amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita, în suprafaţă de 2185 mp, carte funciară nr. 50385, nr. cadastral 50385 (nr. CF vechi 6435/N, nr. cad. vechi 9535), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 6.173 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 01.11.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare

str. Revoluției din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/207821

Dosar de executare nr. 30488893
Nr. 42404 din 30.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna Noiembrie, anul 2018, ora 10, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revolutiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC CASA SECUIULUI SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Miercurea Ciuc, str. Toplita, nr. 147, jud.Harghita, prima licitaţie.

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1. Masina de ambalat R128 Nu e cazul 173.520 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brasov,Administratia Judeteana a Finantelor Publice Harghita cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266-207819, int.2036
Data afişării: 01.11.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 1/D/27
Nr. 12771 din 23.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua 20 noiembrie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
AUTOTURISM RENAULT CLIO, NR. ÎNMATR. HR-05-PSS, NR. IDENT. VF1BB07CF25867354, CULOARE ALBASTRU, AN FABRICAŢIE 2001 NU ESTE CAZUL 4.563 19%
AUTOTURISM FORD FOCUS, NR. ÎNMATR. HR-04-SRO, NR. IDENT. WF0NXXGCDN2L07925, CULOARE GRI, AN FABRICAŢIE 2002 NU ESTE CAZUL 4.540 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 23.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Topliţa
Str. Nicolae Bălcescu,nr.59, Topliţa, jud.Harghita, Tel: 0266/341016, Fax: 0266/343001
admin.TPHRCFNX01.HR@anaf.ro

Nr înregistrare ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. BV
Nr. 25367 din 15.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 07, luna Noiembrie anul 2018, ora 10ºº, în localitatea Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA 19%

/neimpozabil/ scutit*)

Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 7,serie 0321 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433 TC, fineţe 7,serie 0341 AJFP BRAŞOV 64283 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 7,serie 0347 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 10,serie 0366 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 10,serie 0365 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 7,serie 0524 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 7,serie 0525 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 10,serie 0511 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 10,serie 0510 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 303, fineţe 7,serie 0181 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 7,serie 0348 AJFP BRAŞOV 16388 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433 TC, fineţe 12,serie 0358 AJFP BRAŞOV 62753 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433 TC, fineţe 12,serie 0340 AJFP BRAŞOV 62753 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua: prin virament în contul nr. RO33TREZ3515067XXX004722 – Trezoreria Miercurea Ciuc cont deschis în favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: cumpărătorul este obligat să efectueze transcrierea conform prevederilor legale în vigoare
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/34.10.16
Data afişării: 16.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
Str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, județul Harghita, tel: 0266/36.48.49
Fax: 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. R-82
Nr. 19532 din 18.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 07 NOIEMBRIE 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni , str. Carpați, nr. 3, Județul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane :
SC ROZI&SUN SALON SRL cu domiciliul in Gheorgheni, Jud. Harghita, licitaţia I

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1.     Autoturism N1, CITROEN BXWJYB JUMPY

Nr ID:VF7BXWJYB86092002,

Cilindree 1868,an fabricație 2004,

motor pe motorina, km rulați : 108.569 km

 

22.000 lei

 

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 18.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
Str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, județul Harghita, tel: 0266/36.48.49
Fax: 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. R-82
Nr. 19533 din 18.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 07 noiembrie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpați, nr. 3, Județul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane: EGYED ANDREIU cu domiciliul în Gheorgheni, jud. Harghita, licitaţia I:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1.     Linie autoservire 5 m

2.     Dulap congelator 2 uși

3.     Vitrina frigorifica 3 uși

4.     Cuptor afumătoare multifuncțională HELIA SMOKER

5.     Grătar cu gaz LOTUS

6.     Grătar cu gaz PRIMAX

7.     Grătar cu rocă vulcanică

23.100

7.850

11.050

4.060

 

1.920

1.730

1.440

 

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… … ……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării:18.10.2018

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 2/M/278
Nr. 12.213 / 11.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 6 noiembrie 2018, ora 12:00, în localitatea ODORHEIU SECUIESC, str. MORII, nr. 5, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, prin a II- a licitaţie:

a) clădire Hala de producție cu depozit in în suprafaţă 1.697mp şi teren aferent (intravilan) în suprafaţă de 2.449 mp situate în localitatea Orașul Vlăhița, Str. 1 Mai, Nr. 17/A, Jud. Harghita, înscris în cartea funciara nr. 50483, nr. cad. 50483, 50483-C1, de pornire al licitaţiei 684.000 lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 10.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare

Str. Revoluția din Decembrie,nr.20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, tel: 0266/20.78.19, fax: 0266/20.78.21
Dosar de executare nr. L111
Nr. 39864 din 11.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 octombrie2018, ora 10:00, anul 2018, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC LORAND&ROBI SRL, cu sediul ‚în localitatea Miercurea Ciuc, str. Sălciei, nr. 2, sc. B, ap. 11, jud. Harghita, prima licitație:
-TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita în suprafaţă de 2185 mp, carte funciara nr. 50385, nr. Cadastral 50385 (nr CF vechi 6435/N nr cad vechi 9535), preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 8.231 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP HARGHITA

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 12.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 11/P/13
Nr. 11.869/04.10.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data licitației din ziua de 30 octombrie 2018, ora 12:00, din localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde prin a IV-a LICITAȚIE următoarele bunuri mobile:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
VANA AUTOMATIZATA NAPK-500-11 Nu este cazul 28.125 19%
VANA AUTOMATIZATA NAPK-500-12 Nu este cazul 28.125 19%
VANA AUTOMATIZATA NAPK-500-25 Nu este cazul 24.375 19%
VANA AUTOMATIZATA NAPK-500-38 Nu este cazul 24.375 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 03.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 1604734
Nr.11455 din 25.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24 octombrie 2018, ora 12.00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Autoutilitara VOLKSWAGEN 9U CADDY seria motor: WV1ZZZ9UZYT001687, an fabricație 2000; Nr. înmatr. HR-88-KAV; NU ESTE CAZUL               5.300           19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 24.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluției din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. D18
Nr. 38234 din 28.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 16 octombrie 2018, ora 10:00, anul 2018, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC D.Z.L. IMPEX SRL, cu sediul in localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Narciselor, nr.1, sc. A, ap. 6, jud. Harghita, licitația a III-a:
– TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitaea Miercurea Ciuc, jud. Harghita în suprafaţă de 4800 mp, carte funciară, nr. 58377, nr. Cadastral 58377(nr CF vechi 2362/N nr cad vechi 3529), preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 9.471 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 01.10.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58
NR.INREG. ANSDP CP 20008

Dosar de executare nr. 14/I/2
Nr.11450 din 25.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 23 octombrie 2018, ora 1200, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a patra licitaţie următoarele bunuri mobile, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
LINIE DISAMATIC ( MASINA DE FORMARE ) 2013MK3, 76.2133, NR.DE INVENTAR FN 2450 NU ESTE CAZUL 20.250 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………………….
Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 26.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58
NR.INREG. ANSDP CP 20008

Operator de date cu caracter personal Nr.21397
Nr.inreg.10588 Data: 07.09.2018
Dosar de executare nr.

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 03 octombrie 2018, ora .1200, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5., se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului prima licitaţie/:

a) clădire: apartament în suprafaţă de ________ mp, compusă din ____ camere și dependente şi construită din cărămidă şi teren aferent în suprafaţă de – mp, situate în localitatea ________, nr.___ preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei — lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini

b) teren, conf.CF.nr.50492, Praid, A1, care nu este aferent clădirii, / părții de clădire /,ansamblului de clădiri /-, în suprafaţă de 1260 mp, situat în localitatea PRAID, str. p-, nr. 614 F/4, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 6110 EURO, la cursul de schimb al BNR din ziua de 18.07.2018, de 4,655 lei /Euro lei, adică 28.440 lei. (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Mențiuni: clădirea aflată pe terenul DEBITORULUI , CNP. (…………….), conform CF.nr.50492 PRAID A1.1, este proprietatea lui (…………….), cu cetățenia Ungară, cu drept de SUPERFICIE pe durata existenței construcției.

Creditori

 

Sarcini
nu sunt nu sunt

c) alte bunuri……………………….., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei ……….. lei (exclusiv TVA*)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 20.09.2018.

.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Topliţa
Str. Nicolae Bălcescu, nr.59, Toplița ,jud.Harghita, tel: 0266/34.10.16, Fax: 0266/34.30.01
admin.TPHRCFNX01.HR@anaf.ro

Nr înregistrare ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. Beica45
Nr. 23462 din 24.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 octombrie 2018, ora 10:00, în localitatea Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la prima licitaţie, următoarele bunuri imobile:
a) Teren fâneaţă situat în extravilanul localităţii Topliţa, zona Pârâul Sec, în suprafaţă de 5346 mp, deţinut în cotă de 1/1 în baza Cărţii funciare 50123, preţ de evaluare şi de pornire a licitaţiei3 18.844 lei (exclusiv TVA*),
b) Teren fâneaţă situat în extravilanul localităţii Topliţa, zona Pârâul Sec, în suprafaţă de 1854 mp, deţinut în cotă de 1/1 în baza Cărţii funciare 50023, preţ de evaluare şi de pornire a licitaţiei3 6536 lei (exclusiv TVA*).

Creditori 4 Sarcini 5
Serviciul Fiscal Municipal Topliţa Intabulare drept de ipotecă legală

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA .)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua: prin virament în contul nr. RO33TREZ3515067XXX004722 – Trezoreria Miercurea Ciuc, cont deschise în favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/34.10.16.
Data afişării: 25.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. E630
Nr. 11133 din 19.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 octombrie 2018, ora 12.00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile.

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Teren extravilan, pășune în suprafața de 5.909 mp, situate în oraș Vlăhița, deținut în baza C.F.nr.50967, Cad.482, Top.2522/4 NU ESTE CAZUL 5.331,75 19%
Teren extravilan, pășune în suprafața de 4.200 mp, situate în oraș Vlăhița, deținut în baza C.F.nr.50968, Cad.481, Top.2522/3 NU ESTE CAZUL 3.789,75 19%
Teren extravilan, pășune în suprafața de 11.600 mp, situate în oraș Vlăhița, deținut în baza C.F.nr.50969, Cad.480, Top.2522/2 NU ESTE CAZUL 10.467 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afișării: 19.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Topliţa
Str. Nicolae Bălcescu, nr.59, Toplița ,jud.Harghita, tel: 0266/34.10.16, Fax: 0266/34.30.01
admin.TPHRCFNX01.HR@anaf.ro

Nr înregistrare ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr.
Nr. 22904 din 14.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 9 octombrie 2018, ora 10:00, în localitatea Topliţa, str. Nicolae Bălcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA 19%

/neimpozabil/ scutit*)

Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 7,serie 0321 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433 TC, fineţe 7,serie 0341 AJFP BRAŞOV 85711 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 7,serie 0347 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 10,serie 0366 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 10,serie 0365 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 7,serie 0524 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 7,serie 0525 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 10,serie 0511 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433.6, fineţe 10,serie 0510 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 303, fineţe 7,serie 0181 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 422.6, fineţe 7,serie 0348 AJFP BRAŞOV 21851 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433 TC, fineţe 12,serie 0358 AJFP BRAŞOV 83670 19%
Maşină de tricotat STOL CMS 433 TC, fineţe 12,serie 0340 AJFP BRAŞOV 83670 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua: prin virament în contul nr. RO33TREZ3515067XXX004722 – Trezoreria Miercurea Ciuc cont deschis în favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: cumpărătorul este obligat să efectueze transcrierea conform prevederilor legale în vigoare
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0266/34.10.16
Data afişării: 17.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita, tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Nr.17109 din 17.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 04 octombrie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpați, nr. 3, Județul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SZABO LORANT, licitaţia IV

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei , exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1.     Autoturism M1, VOLKSWAGEN

7M SEA8CAWCX01,SHARAN,

Cilindree 1781,an fabricație 2000,

motor pe benzina, km rulați : 205.483 km

 

6.493 lei

 

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 17.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare

str. Revoluției din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/207821

Dosar de executare nr. D18
Nr. 36104 din 12.09.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28 septembrie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SC D.Z.L. IMPEX SRL, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Narciselor, nr. 1, sc. A, ap. 6, jud. Harghita, licitaţia a II-a:
– TEREN EXTRAVILAN, amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita, în suprafaţă de 4.800 mp, carte funciară nr. 58377, nr. cadastral 58377 (nr. CF vechi 2362/N, nr. cad vechi 3529), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 14.206 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722 beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 13.09.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
Nr. înreg. ANSPDCP 20008
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 11/P/13
Nr. 10213/29.08.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 25 septembrie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde prin a TREIA LICITAŢIE următoarele bunuri mobile:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau

de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
VANA AUTOMATIZATĂ NAPK-500-11 Nu este cazul 28.125 19%
VANA AUTOMATIZATĂ NAPK-500-12 Nu este cazul 28.125 19%
VANA AUTOMATIZATĂ NAPK-500-25 Nu este cazul 24.375 19%
VANA AUTOMATIZATĂ NAPK-500-38 Nu este cazul 24.375 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 29.08.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluției din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. D18
Nr. 33749 din 28.08.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 12 septembrie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC D.Z.L. IMPEX SRL, cu sediul în localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Narciselor, nr. 1, sc. A, ap. 6, jud. Harghita, prima licitație:
-TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita în suprafaţă de 4.800 mp, carte funciară nr. 58377, nr. Cadastral 58377(nr CF vechi 2362/N nr cad vechi 3529), preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei 18.941 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

 

Creditori 4

 

Sarcini 5
AJFP HARGHITA

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 29.08.2018.

∗∗∗

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 28.09.2018, ora 12:00, LICITAŢIE (prima) pentru vânzarea următorului bun imobil: Teren, cu categoria de folosinţă altele, în suprafaţă de 4.125 mp, situat în extravilanul com. Sâncrăieni, jud. Harghita. Preţul de pornire a licitaţiei este de 21.380 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel. 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov – Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
Nr. înreg. ANSPDCP 20008
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 14/I/2
Nr. 9912 din 22.08.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 septembrie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a treia licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SC INTERINWEST SRL, CUI: 13278034, adresa: com. Mărtiniş, sat Mărtiniş, nr. 100, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
LINIE DISAMATIC (MAŞINĂ DE FORMARE) 2013MK3, 76.2133, NR. DE INVENTAR FN 2450 NU ESTE CAZUL 20.250 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………..
Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 23.08.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita
tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 367
Nr.15715 din 23.08.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 6 septembrie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpaţi, nr. 3, judeţul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SZABO LORANT, licitaţia a III-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism M1, VOLKSWAGEN 7M SEA8CAWCX01,SHARAN, cilindree 1.781,an fabricaţie 2000, motor pe benzină, km rulaţi: 205.483 km 6.493 lei  

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 23.08.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. E630
Nr. 9696 din 14.08.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 13 septembrie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SC ELCORA SRL, CUI: 15396044, adresa: loc. Sâncraiu de Mureş, str. Vale, nr. 22, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Teren extravilan, păşune în suprafaţă de 5.909 mp, situat în oraş Vlăhiţa, deţinut în baza CF nr. 50967, cad. 482, top. 2522/4 NU ESTE CAZUL 7.109 19%
Teren extravilan, păşune în suprafaţă de 4.200 mp, situat în oraş Vlăhiţa, deţinut în baza CF nr. 50968, cad. 481, top. 2522/3 NU ESTE CAZUL 5.053 19%
Teren extravilan, păşune în suprafaţă de 11.600 mp, situat în oraş Vlăhiţa, deţinut în baza CF nr. 50969, cad. 480, top. 2522/2 NU ESTE CAZUL 13.956 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 20.08.2018.

∗∗∗

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Braşov, organizează în data de 21.09.2018, ora 12:00, a patra licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile: a) teren în suprafaţă de 800 mp, preţ: 6.731 lei (exclusiv TVA), tarla 12, parcela 1629/2, categoria arabil, evidenţiat în CF nr. 7301/Saschiz, jud. Mureş; b) teren în suprafaţă de 500 mp, preţ: 4.178 lei (exclusiv TVA), tarla 12, parcela 1629/3, evidenţiat în CF nr. 7309/Saschiz, ambele situate în intravilanul comunei Saschiz, jud. Mureş.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Braşov, str. B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7, jud. Braşov.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 20.09.2018, ora 12:00, licitaţie (a II-a) pentru vânzarea următorului bun mobil: Autoturism marca SKODA FELICIA, serie şasiu TMBEFF61315333469, an fabr. 2000, nr. înmatriculare HR-04-WMC. Preţul de pornire al licitaţiei este de 2.087 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel. 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, Secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate-Unitate/Subunitate fiscală: Braşov Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 24.09.2018, ora 12:00, licitaţie (a II-a) pentru vânzarea următorului bun imobil: Clădire casă de locuit, având regimul de înălţime P+M, în suprafaţă de 133 mp, construită din beton armat şi teren aferent în suprafaţă de 4.900 mp, situată în localitatea Bodogaia, com. Secuieni, nr. 137, jud. Harghita. Preţul de pornire a licitaţiei este de 147.431 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel. 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, Secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate-Unitate/Subunitate fiscală: Braşov Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita, tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 367
Nr. 14161 din 24.07.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8 august 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpaţi, nr. 3, judeţul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane: SZABO LORANT, licitaţia a II-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism M1, VOLKSWAGEN 7M SEA8CAWCX01,SHARAN, cilindree 1.781, an fabricaţie 2000, motor pe benzină, km rulaţi: 205.483 km 9.740 lei 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… … ……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 24.07.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 11/P/13
Nr. 8761/19.07.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data 16 august 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5,  se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PATGAROM HIDRO SRL, cu sediul în comuna Feliceni, sat Văleni, nr. 30, jud. Harghita, CUI 29571277, prin a DOUA licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-11 Nu este cazul 42.188 19%
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-12 Nu este cazul 42.188 19%
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-25 Nu este cazul 36.563 19%
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-38 Nu este cazul 36.563 19%
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58
Data afişării: 19.07.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare
str. Revoluției din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc,jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Nr. 28467/20.07.2018

ANUNŢ PUBLICITAR

În temeiul art. 9, alin. (1) din OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privată a statului, republicată şi în baza art. 23, alin. (2) din HG nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 14/2007, se face cunoscut că în ziua de 31.07.2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, jud. Harghita, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun mobil:

– Autoutilitară Ford Transit, HR-18-TAM, nr. id. WF0VXXBDEV4K71827, anul fabricaţiei 2004, culoare verde, 300.000 km la bord – valoarea de pornire a licitaţiei este de 5.762 lei.
Preţul la care se vinde bunul mobil nu include TVA.
Garanţia de participare la licitaţie de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei se va achita în contul IBAN RO47TREZ3515085XXX004734, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc. Pasul de licitaţie este de 5% din valoarea de pornire a licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AJFP Harghita, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, sau la telefon 0266/20.78.19, interior 2036.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr.
Nr. 8296/11.07.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27 iulie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SC HANDWORK P & P SRL, CUI 16763920, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Gábor Áron, nr. 18, jud. Harghita, având calitate de GARANT pentru SC MEDIA LOGISTICS SRL, CUI 22546748, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Aleea Primăverii, nr. 6, ap. 34, jud. Harghita, conform Contractului de Garanţie Imobiliară nr. 2043/14.10.2016, prin PRIMA licitaţie:

a) clădire Hală de producţie cu depozit în suprafaţă 1.697 mp şi teren aferent (intravilan) în suprafaţă de 2.449 mp, situate în oraşul Vlăhiţa, str. 1 Mai, nr. 17/A, jud. Harghita, înscrise în cartea funciară nr. 50483, nr. cad. 50483, 50483-C1, preţ de pornire a licitaţiei: 912.000 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA…)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ………..
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.59.
Data afişării: 11.07.2018.

∗∗∗

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 08.08.2018, ora 12:00, LICITAŢIE (prima) pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului SASS IMRE: autoturism marca SKODA FELICIA, serie şasiu TMBEFF61315333469, an fabr. 2000, nr. înmatriculare HR-04-WMC. Preţul de pornire a licitaţiei este de 2.782 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel. 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov – Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 10.08.2018, ora 12:00, LICITAŢIE (prima) pentru vânzarea următorului bun imobil, proprietatea debitorului GABOR TIBOR: clădire casă de locuit, având regimul de înălţime P+M, în suprafaţă de 133 mp, construită din beton armat şi teren aferent în suprafaţă de 4.900 mp, situate în localitatea Bodogaia, com. Secuieni, nr. 137, jud. Harghita. Preţul de pornire a licitaţiei este de 196.575 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov – Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni

str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita
tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. RE-996
Nr. 12831 din 02.07.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 iulie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpați, nr. 3, județul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SC FAVORIT PELLET SRL, cu domiciliul fiscal în Remetea, str. Balász Jenő, nr. 60, jud. Harghita, CUI: 25341291, licitația a V-a:
b1) teren extravilan fâneață în suprafaţă de 10.947 mp, cota 1/1, nr. cadastral 50037, situat în localitatea Joseni, sat Borzont, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 11.000 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
DGRFP BV, AJFP HR, SFO GHEORGHENI, str. Carpați, nr. 3 Statul Român, prin Ministrul Finanțelor Publice, Serviciul Fiscal Orășenesc Gheorgheni

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………………………………………………………………………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:….…………………………………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 02.07.2018.

 

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni

str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita
tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 367
Nr. 12830 din 02.07.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 iulie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpați, nr. 3, județul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SZABO LORANT, cu domiciliul în Gheorgheni, str. Pompierilor, nr. 14, jud. Harghita, licitaţia I:

Denumirea bunului mobil

 Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism M1, VOLKSWAGEN 7M SEA8CAWCX01,SHARAN, cilindree 1.781, an fabricație 2000, motor pe benzină, km rulați: 205.483 km 12.986 lei 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… … ……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 02.07.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 14/I/2
Nr. 7704 din 27.06.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 26 iulie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SC INTERINWEST SRL, CUI: 13278034, adresa: com. Mărtiniş, sat Mărtiniş, nr. 100, prin licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau

de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
LINIE DISMATIC (MAŞINĂ DE FORMARE) 2013 MK3, 76.2133, NR. DE INVENTAR FN 2450 NU ESTE CAZUL 30.375 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722 beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048 deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58
Data afişării: 28.06.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail admin.OSHRAFMX01. HR@mfinante.ro

Nr. înreg. ANSPDCP 20008
Dosar de executare nr. 11/P/13
Nr. 7725/28.06.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în data de 17 iulie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PATGAROM HIDRO SRL, cu sediul în comuna Feliceni, sat Văleni, nr. 30, jud. Harghita, CUI 29571277, prin PRIMA licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-11 Nu este cazul 56.250 19%
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-12 Nu este cazul 56.250 19%
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-25 Nu este cazul 48.750 19%
VANĂ AUTOMATIZATĂ NAPK-500-38 Nu este cazul 48.750 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58
Data afişării: 27.06.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare

str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 2805
Nr. 21323 din 05.06.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 iunie 2018, ora 10:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Pavel Adrian, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 29, ap. 54, jud. Harghita, licitaţia a IV-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Dacia SD LSDAE Logan, HR-11-PAS, nr. id. UU1LSDAEH39552095, an fabr. 2008 Nu e cazul 5.608 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 07.06.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare

str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111638
Nr. 21593 din 06.06.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 iunie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Veress Zsuzsanna, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 3/I, ap. 5, jud. Harghita, licitaţia a IV-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism PEUGEOT 407, HR-09-LJE, an fabr. 2005, nr. de identificare VF36E9HZC21243768 Nu e cazul 7.547 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 07.06.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare

str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111294
Nr. 21330 din 05.06.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 iunie 2018, ora 11:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Marton Dora, cu domiciliul fiscal în localitatea Sândominic, nr. 1631, jud. Harghita, licitaţia a IV-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Opel Corsa,

nr. id. W0L0SBF68W4406081,

HR-73-ZST, an fabr. 1998

 

Nu e cazul 2.329 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 07.06.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 9702
Nr. 21350 din 05.06.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 iunie 2018, ora 11:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ilyes Iosif, cu domiciliul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 1, sc. B, ap. 15, jud. Harghita, licitaţia a IV-a:
– TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita, în suprafaţă de 5.600 mp, carte funciară nr. 60792, nr. cadastral 6965 (nr. CF vechi 4412/N), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 10.066 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea nu este taxabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 07.06.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita

Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 14/I/2
Nr. 6588 din 30.05.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25 iunie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SC INTERINWEST SRL, CUI: 13278034, adresa: com. Mărtiniş, sat Mărtiniş, nr. 100, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
LINIE DISMATIC (MAŞINĂ DE FORMARE) 2013 MK3, 76.2133, NR. DE INVENTAR FN 2450 NU ESTE CAZUL 40.500 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 31.05.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 3/P/248
Nr. 5078 din 23.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 6 iunie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PETROWOOD SRL, CUI 24220542, având sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru, nr. 93, jud. Harghita, prin a TREIA licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism NISSAN T30/E/X-TRAIL, nr. de identificare JN1TENT30U0210167, an fabricaţie 2005, motorină, culoare roşu, nr. de înmatriculare HR-05-ZSK CEDRO COMMERCIAL SRL CUI 21967161 7.850 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 14.05.2018.

∗∗∗

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
BUNURILOR MOBILE

ANAF, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, organizează în data de 12.06.2018, ora 12:00, LICITAŢIE (prima) pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului MOLNÁR ISTVÁN: container maritim de culoare verde, cu o lungime de 12 m. Preţul de pornire a licitaţiei este de 5.865 lei. Licitaţia se va desfăşura la sediul organului fiscal din Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, intrarea B, et. 7, cam. 710, jud. Braşov. Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere oferte s.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la tel. 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri-Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov – Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Braşov, organizează în data de 31.05.2018, ora 12:00, a doua licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului LUKACS ATTILA: a) teren, în suprafaţă de 800 mp, preţ: 10.097 lei, târla 12, parcela 1629/2, categoria arabil, evidenţiat în CF nr. 7301/Saschiz, jud. Mureş; b) teren, în suprafaţă de 500 mp, preţ:  6.267 lei (exclusiv TVA), târla 12, parcela 1629/3, evidenţiat în CF nr. 7309/Saschiz, ambele situate în intravilanul comunei Saschiz, jud. Mureş.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7, jud. Braşov.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii de participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov – Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111638
Nr. 17733 din 08.05.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 6 iunie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Veress Zsuzsanna, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 3/I, ap. 5, jud. Harghita, licitaţia a III-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism PEUGEOT 407, HR-09-LJE, an fabr. 2005, nr. de identificare VF36E9HZC21243768 Nu e cazul 7.547 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 09.05.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 2805
Nr. 17773 din 08.05.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 5 iunie 2018, ora 10:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Pavel Adrian, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 29, ap. 54, jud. Harghita, licitaţia a III-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Dacia SD LSDAE Logan, HR-11-PAS, nr. id. UU1LSDAEH39552095, an fabr. 2008 Nu e cazul 5.608 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 09.05.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111294
Nr. 17793 din 08.05.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 5 iunie 2018, ora 11:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Márton Dora, cu domiciliul fiscal în localitatea Sândominic, nr. 1631, jud. Harghita, licitaţia a III-a:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Opel Corsa, nr. id. W0L0SBF68W4406081, HR-73-ZST, an fabr. 1998

 

Nu e cazul 2.329 19%
2. Autoturism Ford Mondeo, nr. id. WF05XXGBB5YS78800, HR-10-RAJ, an fabr. 2000 Nu e cazul 3.983 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 09.05.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita-Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud.Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 9702
Nr. 17800 din 08.05.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 5 iunie 2018,  ora 11:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ilyes Iosif, cu domiciliul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 1, sc. B, ap. 15, jud. Harghita, licitaţia a III-a:
– TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita, în suprafaţă de 5.600 mp, carte funciară nr. 60792, nr. cadastral 6965(nr. CF vechi 4412/N), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 10.066 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori
 
Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea nu este taxabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 09.05.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 341901
Nr. 5302 din 26.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 24 mai 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a patra licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului LUKACS KAROLY, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean, nr. 95:
a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de …….. compusă din ……… şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de ………., situate în localitatea ..……………………, str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei…….….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini

b) teren extravilan în suprafaţă de 1.000 mp, cota 1/1, situat în localitatea Feliceni, judeţul Harghita, carte funciară nr. 51558, nr. cadastral 51558, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 1.660 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini

c) alte bunuri……………………….., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ……….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă( cota TVA…)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 26.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 2033406
Nr. 5079 din 23.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 mai 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a treia licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SIMO MOZES-ZOLTAN, domiciliat în Cecheşti, nr. 9, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preþul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism   DACIA D 1307 PU SFSB-4 RI-4WD, seria motor: UU1D4F76943439726,

an fabricaţie 2004, nr. înmatr. HR-04-TJU

NU ESTE CAZUL 2.273           19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 24.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 3/P/248
Nr. 5078 din 23.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 9 mai 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PETROWOOD SRL, CUI 24220542, având sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru, nr. 93, jud. Harghita şi următorul bun imobil, proprietatea dnei Petroczki Csilla, în calitate de garant, garanţie acordată conform contractului de ipotecă imobiliară autentificată prin încheierea nr. 2346/2017, prin a TREIA licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Gater vertical PINI 7 KAY 45 cu grup de antrenare şi cale de rulare Nu este cazul 4.700 19%
Încărcător frontal IFRON 204D, nr. de omologare UUFN11001219211, anul de fabricaţie 1983 Nu este cazul 3.295 19%
Încărcător frontal IFRON 204D, nr. de omologare UUFN11001219211, anul de fabricaţie 1986 Nu este cazul 3.615 19%
Motostivuitor BALCANCAR DV 1784-3323, seria şasiu 81-02200664, anul fabricaţiei 1984 Nu este cazul 5.105 19%
Autoturism Opel Astra Caravan 1,7 DTI, seria şasiu WOLOTGF3512103535, seria motor 129497, comb. motorină, culoare albă, nr. de înmatriculare HR-04-SOP Nu este cazul 5.650 19%
Dacia Solenza, seria şasiu UU1R5A71543414585, serie motor UA94083, anul fabricaţiei 2004, culoare gri metal, combustibil benzină, nr. de înmatriculare HR-06-BCV Nu este cazul 2.600 19%
Autoturism NISSAN T30/E/X-TRAIL, nr. de identificare JN1TENT30U0210167, an fabricaţie 2005, motorină, culoare roşu, nr. de înmatriculare HR-05-ZSK Nu este cazul 7.850 19%
Teren intravilan în suprafaţă de 3.105 mp, situat în com. Zetea, sat Sub Cetate, jud. Harghita, cuprins în cartea funciară nr. 52147 a comunei Zetea Nu este cazul 35.800 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 23.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 9702
Nr. 15057 din 18.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8 mai 2018, ora 11:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ilyés Iosif, cu domiciliul in localitatea Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr.1, sc. B, ap. 15, jud. Harghita, licitaţia a II-a:
– TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita, în suprafaţă de 5.600 mp, carte funciară nr. 60792, nr. cadastral 6965 (nr. CF vechi 4412/N), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 15.098 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea nu este taxabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 20.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111638
Nr. 14996 din 18.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8 mai 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Veress Zsuzsanna, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 3/I, ap. 5, jud. Harghita, licitaţia a II-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism PEUGEOT 407, HR-09-LJE, an fabr. 2005, nr. de identificare VF36E9HZC21243768 Nu e cazul 11.320 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 20.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111294
Nr. 15053 din 18.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8 mai 2018, ora 11:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Márton Dora, cu domiciliul fiscal în localitatea Sândominic, nr. 1631, jud. Harghita, licitaţia a II-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Opel Corsa,

nr. id. W0L0SBF68W4406081,

HR-73-ZST, an fabr. 1998

 

Nu e cazul 3.494 19%
2. Autoturism Ford Mondeo, nr. id. WF05XXGBB5YS78800,

HR-10-RAJ, an fabr. 2000

Nu e cazul 5.975 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 20.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 2805
Nr. 15041 din 18.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8 mai 2018, ora 10:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Pavel Adrian, cu domiciliul fiscal in localitatea Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 29, ap. 54, jud. Harghita, licitaţia a II-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Dacia SD LSDAE Logan, HR-11-PAS, nr. id. UU1LSDAEH39552095, an fabr. 2008 Nu e cazul 8.411 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 20.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc

str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 3/P/248
Nr. 4028 din 29.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 aprilie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PETROWOOD SRL, CUI 24220542, având sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru, nr. 93, jud. Harghita şi următorul bun imobil, proprietatea dnei Petroczki Csilla, în calitate de garant, garanţie acordată conform contractului de ipotecă imobiliară autentificată prin încheierea nr. 2346/2017, prin a doua licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Gater vertical PINI 7 KAY 45, cu grup de antrenare şi cale de rulare Nu este cazul 7.050 19%
Încărcător frontal IFRON 204D, nr. de omologare UUFN11001219211, anul de fabricaţie 1983 Nu este cazul 4.943 19%
Încărcător frontal IFRON 204D, nr. de omologare UUFN11001219211, anul de fabricaţie 1986 Nu este cazul 5.423 19%
Motostivuitor BALCANCAR DV 1784-3323, seria şasiu 81-02200664, anul fabricaţie 1984 Nu este cazul 7.658 19%
Autoturism Opel Astra Caravan 1,7 DTI, seria şasiu WOLOTGF3512103535, seria motor 129497, comb. motorină, culoare albă, nr. de înmatriculare HR-04-SOP Nu este cazul 8.475 19%
Dacia Solenza , seria şasiu UU1R5A71543414585, serie motor UA94083, anul fabricaţiei 2004, culoare gri metal, combustibil benzină, nr. de înmatriculare HR-06-BCV Nu este cazul 3.900 19%
Autoturism NISSAN T30/E/X-TRAIL, nr. de identificare JN1TENT30U0210167, an fabricaţie 2005, motorină, culoare roşu, nr. de înmatriculare HR-05-ZSK Nu este cazul 11.775 19%
Teren intravilan în suprafaţă de 3.105 mp, situat în com. Zetea, sat Sub Cetate, jud. Harghita, cuprins în cartea funciară nr. 52147 a comunei Zetea Nu este cazul 53.700 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 29.03.2018.

 

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr.20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. S162
Nr. 13436 din 04.04.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 aprilie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Rev. din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea societății STEELPRES SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Miercurea Ciuc, str. Zorilor, nr. 30, CUI nr. 6831246, jud. Harghita, licitația a III-a.

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
1.Pop-4m, 35 buc Nu e cazul 555 19%
2.Pop-2m, 30 buc Nu e cazul 416 19%
3.Grinzi DOKA-4,5m, 144 buc Nu e cazul 8.829 19%
4.Grinzi DOKA-5,9m, 35 buc Nu e cazul 2.814 19%
5.Placa TEGO 125*250, 20 buc Nu e cazul 350 19%
6.Cap de cruce, 50 buc Nu e cazul 638 19%
7.Boxe material, 2 buc Nu e cazul 125 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 05.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr.20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111638
Nr. 13070 din 30.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 aprilie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Veress Zsuzsanna,cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei, nr. 3/I, ap. 5, jud. Harghita, prima licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism PEUGEOT 407, HR-09-LJE, an fabr. 2005, nr. de identificare VF36E9HZC21243768 Nu e cazul 15.093 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 04.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr.20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 2805
Nr. 13071 din 30.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 aprilie 2018, ora 10:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Pavel Adrian, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara, nr. 29, ap. 54, jud. Harghita, prima licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)
Autoturism Dacia SD LSDAE Logan, HR-11-PAS, nr. id. UU1LSDAEH39552095, an fabr. 2008 Nu e cazul 11.215 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 04.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr.20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 111294
Nr. 13072 din 30.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 aprilie 2018, ora 11:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Márton Dora, cu domiciliul fiscal în localitatea Sândominic, nr. 1631, jud. Harghita, prima licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Autoturism Opel Corsa,

nr. id. W0L0SBF68W4406081, HR-73-ZST, an fabr. 1998

 

Nu e cazul 4.658 19%
2. Autoturism Ford Mondeo, nr. id. WF05XXGBB5YS78800,

HR-10-RAJ, an fabr. 2000

Nu e cazul 7.966 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 04.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr.20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 9702
Nr. 13073 din 30.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 aprilie 2018, ora 11:30, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Ilyés Iosif, cu domiciliul în localitatea Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 1, sc. B, ap. 15, jud. Harghita, prima licitaţie:
– TEREN EXTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, jud. Harghita, în suprafaţă de 5.600 mp, carte funciară nr. 60792, nr. cadastral 6965 (nr CF vechi 4412/N), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 20.131 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 04.04.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 2033406
Nr. 3920 din 28.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19 aprilie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane SIMO MÓZES-ZOLTÁN, domiciliat în Cecheşti, nr. 9, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacã este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism  DACIA D 1307 PU SFSB-4 RI-4WD, seria motor: UU1D4F76943439726,

an fabricaţie 2004, nr. înmatr. HR-04-TJU

NU ESTE CAZUL 3.409           19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 30.03.2018.

∗∗∗

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Braşov, organizează în data de 19.04.2018, ora 12:00, prima licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului LUKACS ATTILA: a) teren, în suprafaţă de 800 mp, preţ: 13.462 lei, tarla 12, parcela 1629/2, categoria arabil, evidenţiat în CF nr. 7301/Saschiz, jud. Mureş; b) teren, în suprafaţă de 500 mp, preţ: 8.356 lei (exclusiv TVA), tarla 12, parcela 1629/3, evidenţiat în CF nr. 7309/Saschiz, ambele situate în intravilanul comunei Saschiz, jud. Mureş.

Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Braşov, str. B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7, jud. Braşov.

Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita

Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 341394
Nr. 3327 din 15.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 11 aprilie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane: IMRE ENDRE, domiciliat în Mărtiniş, sat Sânpaul, nr. 215, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism VOLKSWAGEN GOLF, seria motor: WVWZZZ1JZU254370, an fabricaţie 2000; nr. înmatr. HR-74-YBO NU ESTE CAZUL 5.203 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 15.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. S162
Nr. 9897 din 14.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 martie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea societăţii STEELPRES SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea Ciuc, str. Zorilor, nr. 30, CUI nr. 6831246, jud. Harghita, licitaţia a II-a:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Pop-4 m, 35 buc. Nu e cazul 832 19%
2. Pop-2 m, 30 buc. Nu e cazul 623 19%
3. Grinzi DOKA-4,5m, 144 buc. Nu e cazul 13.244 19%
4. Grinzi DOKA-5,9 m, 35 buc. Nu e cazul 4.220 19%
5. Placă TEGO 125*250, 20 buc. Nu e cazul 524 19%
6. Cap de cruce, 50 buc. Nu e cazul 956 19%
7. Boxe material, 2 buc. Nu e cazul 188 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 15.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 7286
Nr. 10082 din 14.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 martie 2018, ora 11:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Rostas István, cu domiciliul în localitatea Ciucsângeorgiu, nr. 123, licitaţia a II-a:
– TEREN INTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea Ciuc, str. Primăverii, jud. Harghita, în suprafaţă de 120 mp, carte funciară nr. 56391, nr. cadastral 56391 (nr. CF vechi 3586/N, nr. cad. vechi 5129), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 2.276 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 15.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc,
jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 52/L/5
Nr. 3043 din 08.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 4 aprilie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC LEMNOS PAKOT SRL, CUI 28774486, având sediul în com. Lupeni, str. -, nr. 307, prin a patra licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Cherestea de fag uscat, 6,93 mp Nu este cazul 3.990 19%
2. Maşină de frezat electrică Makita R P 0900, an fabricaţie 2014 Nu este cazul 180 19%
3. Freză multidinţi simplă-freză uluc brazată, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 65 19%
4. Freză multidinţi simplă-freză cu profil concav ¼, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 85 19%
5. Freză multidinţi multiplă, freză pentru îmbinări longitudinale, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 125 19%
6. Freză multidinţi multiplă, freză pentru îmbinări longitudinale, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 150 19%
7. Pânză banzic BOHLERSTRIP 44, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 65 19%
8. Pânză banzic BOHLERSTRIP 20, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 65 19%
9. Stofă tapiţerie de mobilă, 55,2 m Nu este cazul 565 19%
10. Pal melaminat 6 table Nu este cazul 340 19%
11. Material TNT negru, 500 mp Nu este cazul 230 19%
12. Lacuri, 25 l Nu este cazul 390 19%
13. Baiţuri, 10 l Nu este cazul 155 19%
14. Capse tapiţerie 80-14,19 cutii Nu este cazul 240 19%
15. Cuie benzi GF 25,25 cutii Nu este cazul 390 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 08.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 341901
Nr. 2923 din 07.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 29 martie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a treia licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului LUKACS KAROLY, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean, nr. 95:
a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de …….. compusă din ……… şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de ………., situate în localitatea ..……………………, str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei…….….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini

b) teren extravilan în suprafaţă de 1.000 mp, cota 1/1, situat în localitatea Feliceni, judeţul Harghita, Carte Funciară nr. 51558, nr. cadastral 51558, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 1.660 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini

c) alte bunuri……………………….., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ……….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă( cota TVA…)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 05.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 339890
Nr. 2839 din 08.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/201, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27 martie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a treia licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane HADNAGY CSABA, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean, nr. 46, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism PEUGEOT 407, seria motor: VF36E9HZC21243774, an fabricaţie 2005; nr. înmatr. HR-08-YOU Nu este cazul 7.529 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 05.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
str. Rev. din Decembrie, nr. 20, loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.00, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 1501125264388
Nr. 8784 din 06.03.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27 martie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Tekse Tiberiu, cu domiciliul în localitatea Tg. Mureş, str. Avram Iancu, nr. 46, ap. 6, jud. Mureş, licitaţia a III-a:
a) cotă de 19/48 parte din casă de locuit din cărămidă şi piatră cu 9 încăperi şi grajd cu şură, situate în Ciucsângeorgiu, nr. 500, deţinută în baza CF 50036-C1-C2, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 16.749 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA Ipotecă

b) cotă de 1/3 parte din terenul intravilan în suprafaţă de 1.494 mp, situat în Ciucsângeorgiu, nr. 500, deţinut în baza CF 50036, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 5.437 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

 

Sarcini
AJFP HARGHITA Ipotecă

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 07.03.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 7286
Nr. 7007 din 26.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14 martie 2018, ora 11:00, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Rostás István, cu domiciliul în localitatea Ciucsângeorgiu, nr. 123, prima licitaţie:

– TEREN INTRAVILAN amplasat în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Primăverii, jud. Harghita, în suprafaţă de 120 mp, carte funciară nr. 56391, nr. cadastral 56391 (nr. CF vechi 3586/N, nr. cad. vechi 5129), preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 3.035 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori Sarcini
AJFP HARGHITA

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 27.02.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 341095/2009
Nr. 2216 din 22.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 7 martie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului MOLNOS ZOLTÀN, a treia licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/
neimpozabil/
scutit*)
AUTOTURISM BERLINA, DACIA SD LSDAE LOGAN, ANUL FABRICAŢIEI 2008, NUMĂR DE IDENTIFICARE: UU1LSDAEH40289842, HR-62-MOL, CILINDREE: 1.390 CM3, CULOARE: ALB, KILOMETRAJ: 30.000 KM  

NU ESTE CAZUL

 

 

5.431

 

 

19%

 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 22.02.2018.

 

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. S162
Nr. 6911 din 23.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14 martie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea Ciuc, str. Rev. din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea societăţii STEELPRES SRL ,cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Zorilor, nr. 30, CUI nr. 6831246, jud. Harghita, prima licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a  licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Pop-4 m, 35 buc. Nu e cazul 1.109 19%
2. Pop-2 m, 30 buc. Nu e cazul 831 19%
3. Grinzi DOKA-4,5 m, 144 buc. Nu e cazul 17.658 19%
4. Grinzi DOKA-5,9 m, 35 buc. Nu e cazul 5.627 19%
5. Placă TEGO 125*250, 20 buc. Nu e cazul 699 19%
6. Cap de cruce, 50 buc. Nu e cazul 1.275 19%
7. Boxe material, 2 buc. Nu e cazul 250 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 23.02.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 52/L/5
Nr. 2019 din 19.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 6 martie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC LEMNOS PAKOT SRL, CUI 28774486, având sediul în com. Lupeni, str. -, nr. 307, prin a treia licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
1. Cherestea de fag uscat, 6,93 mp Nu este cazul 3.990 19%
2. Maşină de frezat electrică Makita R P 0900, an fabricaţie 2014 Nu este cazul 180 19%
3. Freză multidinţi simplă-freză uluc brazată, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 65 19%
4. Freză multidinţi simplă-freză cu profil concav ¼, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 85 19%
5. Freză multidinţi multiplă, freză pentru îmbinări longitudinale, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 125 19%
6. Freză multidinţi multiplă, freză pentru îmbinări longitudinale, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 150 19%
7. Pânză banzic BOHLERSTRIP 44, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 65 19%
8. Pânză banzic BOHLERSTRIP 20, an fabricaţie 2015 Nu este cazul 65 19%
9. Stofă tapiţerie de mobilă, 55,2 m Nu este cazul 565 19%
10. Pal melaminat 6 table Nu este cazul 340 19%
11. Material TNT negru, 500 mp Nu este cazul 230 19%
12. Lacuri, 25 l Nu este cazul 390 19%
13. Baiţuri, 10 l Nu este cazul 155 19%
14. Capse tapiţerie 80-14,19 cutii Nu este cazul 240 19%
15. Cuie benzi GF 25,25 cutii Nu este cazul 390 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 21.02.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 3/P/248
Nr. 2085 din 20.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 22 martie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PETROWOOD SRL, CUI 24220542, având sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, str. Sântimbru, nr. 93, jud. Harghita şi următorul bun imobil, proprietatea d-nei Petroczki Csilla, CNP 2681112192471, în calitate de garant, garanţie acordată conform Contractului de ipotecă imobiliară autentificată prin încheierea nr. 2346/2017, prin prima licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Gater vertical PINI 7 KAY 45 cu grup de antrenare şi cale de rulare Nu este cazul 9.400 19%
Încărcător frontal IFRON 204D, nr. de omologare UUFN11001219211, anul de fabricaţie 1983 Nu este cazul 6.590 19%
Încărcător frontal IFRON 204D, nr. de omologare UUFN11001219211, anul de fabricaţie 1986 Nu este cazul 7.230 19%
Motostivuitor BALCANCAR DV 1784-3323, seria şasiu 81-02200664, an de fabricaţie 1984 Nu este cazul 10.210 19%
Autoturism Opel Astra Caravan 1,7 DTI, seria şasiu WOLOTGF3512103535, seria motor 129497, comb. motorină, culoare albă, nr. de înmatriculare HR-04-SOP Nu este cazul 11.300 19%
Dacia Solenza, seria şasiu UU1R5A71543414585, serie motor UA94083, anul fabricaţiei 2004, culoare gri metal, combustibil benzină, nr. de înmatriculare HR-06-BCV Nu este cazul 5.200 19%
Autoturism NISSAN T30/E/X-TRAIL, nr. de identificare JN1TENT30U0210167, an de fabricaţie 2005, motorină, culoare roşu, nr. de înmatriculare HR-05-ZSK Nu este cazul 15.700 19%
Teren intravilan în suprafaţă de 3.105 mp, situat în com. Zetea, sat Sub Cetate, jud. Harghita, cuprins în cartea funciară nr. 52147 a comunei Zetea Nu este cazul 71.600 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţ Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 20.02.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel./fax 0266/21.75.58

Dosar de executare nr. 21397
Nr. 2084 din 20.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 20 martie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului /terţei persoane SIMÓ MÓZES-ZOLTÁN, domiciliat în Cecheşti, nr. 9, prin licitaţie:

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism DACIA D 1307 PU SFSB-4 RI-4WD, seria motor: UU1D4F76943439726, an fabricaţie 2004, nr. înmatr. HR-04-TJU Nu este cazul 4.545 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la TREZORERIA AJFP HARGHITA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 20.02.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita – Colectare
str. Revoluţiei din Decembrie,nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.19, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. S930
Nr. 5797 din 14.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 26 februarie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Rev. din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea societăţii STRUDEL FOOD SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Leliceni, nr. 63, CUI nr. 32455124, jud. Harghita:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei,
exclusiv TVA (lei)
Cota TVA/
neimpozabil/
scutit*)
Cuptor panificaţie, marca TBS-FM18, seria MF-2012 Nu e cazul  

16.322

 

 

19%

 

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 15.02.2018

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 2046243
Nr. 1189/01.02.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a PATRA licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane PAP LÁSZLÓ, domiciliat în Vlăhiţa, str. Budai Nagy Antal, nr. 9, prin licitaţie/licitaţia

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul Preţul de evaluare sau
de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)
Cota TVA/neimpozabil/scutit*)
Autoturism OPEL  ASTRA  CARAVAN, seria motor: WOL0000051S2574324, an fabricaţie 1995; nr. înmatr HR-08-CSB. Autoturismul se află în stare nefuncţionabilă, nu are acumulator NU ESTE CAZUL 1.500 19%
Autoturism FORD DA3 G6DB1W FOCUS, seria motor: WF0WXXGCDW7C35924 an fabricaţie 2007, nr. înmatr. HR-40-PAP. Autoturismul se află în stare funcţionabilă, uşa faţă dreapta este îndoită NU ESTE CAZUL 7.350 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: …………………………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….……………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 06.02.2018.

∗∗∗

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Braşov, organizează în data de 26.02.2018, ora 12:00, prima licitaţie pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitorului LUKACS ATTILA: a) teren în suprafaţă de 800 mp, preţ: 13.462 lei, tarla 12, parcela 1629/2, categoria arabil, evidenţiat în CF nr. 7301/Saschiz, jud. Mureş; b) teren în suprafaţă de 500 mp, preţ: 8.356 lei (exclusiv TVA), tarla 12, parcela 1629/3, evidenţiat în CF nr. 7309/Saschiz, ambele situate în intravilanul comunei Saschiz, jud. Mureş.
Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Braşov,  B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7, jud. Braşov.
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.) vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0268/30.84.38. Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Braşov Executări silite cazuri speciale.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita,
tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 341394
Nr. 1008 din 29.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane IMRE ENDRE, domiciliat în Mărtiniş, sat Sânpaul, nr. 215, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)

Autoturism VOLKSWAGEN GOLF, seria motor: WVWZZZ1JZU254370, an fabricaţie 2000; nr. înmatr. HR-74-YBO Nu este cazul 6.937 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop  şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 29.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita,
tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 22 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a patra licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane MAJOR TIBOR, domiciliat în Cristuru Secuiesc, str. Filiaş, nr. 194, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)

Autoutilitară VOLKSWAGEN, nr. id. WV1ZZZ2DZ2H019345, nr. înmatr. HR-08-EIS, FĂRĂ BATERIE Nu este cazul 10.137 19%
Remorcă, marca Nemeth Lorincz 400 – 7155, nr. id. TS9NL9223B1158099, nr. înmatr. HR-07-ZKE Nu este cazul 1.706 19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….………………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 30.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro
Dosar de executare nr. 2/M/169
Nr. 1157 din 31.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 21 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC MATFORM SA, CUI 13370625, având sediul la mun. Odorheiu Secuiesc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Harghita, prin PRIMA licitaţie:

Denumirea bunului mobil
Descriere sumară

 

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/
neimpozabil/scutit*)

Compresor cu paleți MATTEI AC15L, nr. Inventar 27404,funcționabil Nu este cazul 7.400 19%
Strung normal ARIS SN 601 R x 3000, nr. Inventar 21108, nu funcționează Nu este cazul 13.400 19%
Strung normal ZMM SU 502 x 1500, nr. Inventar 21103, functioneazã Nu este cazul 8.800 19%
Strung normal ARIS SNA 560 x 1500, nr. Inventar 21109, functioneazã Nu este cazul 6.800 19%
Strung frontal WMW NILES DP 2, nr. Inventar 21203, functioneazã Nu este cazul 136.000 19%
STUNG FRONTAL WMW NILES DP 2/2, . Inventar 21202, functioneazã Nu este cazul 136.000 19%
Strung carusel SC UMARO 14 CC nr. Inventar 21303, functioneazã Nu este cazul 47.300 19%
Strung carusel  UMARO SC 17 CC nr. Inventar 21304, functioneazã Nu este cazul 52.400 19%
Strung carusel  UMARO SC 2200 nr. Inventar 21307, functioneazã Nu este cazul 63.500 19%
Mașinã de alezat frezat UM BACAU AF-85, nr. Inventar 23301, nu functioneazã Nu este cazul 19.200 19%
Mașinã de alezat frezat UM BACAU AF-85, nr. Inventar 23302, functioneazã Nu este cazul 19.200 19%
Mașinã de rectificat universal RU 350 x 2000, nr. Inventar 24105, functioneazã Nu este cazul 32.700 19%
Mașinã de rectificat TOS HOSTIVAR BB-10, nr. Inventar 24111, functioneazã Nu este cazul 18.300 19%
Mașinã de rectificat STANKO 3B-724, nr. Inventar 24203, functioneazã Nu este cazul 14.600 19%
Mașinã de alezat frezat INFRATIREA AFL 150 H 100, nr. Inventar 30061/27409, nu functioneazã Nu este cazul 210.600 19%
Mașinã de frezat sectoare MFS 700, nr. Inventar 30535/27412, functioneazã Nu este cazul 23.100 19%
Mașinã de frezat segmenți MFS 500, nr. Inventar 22115, functioneazã Nu este cazul 19.600 19%
Mașinã danturat CUGIR FD 630, nr. Inventar 22403, functioneazã, Nu este cazul 36.200 19%
Mașinã de filetat CMA GHRM-30D, nr. Inventar 23205, functioneazã Nu este cazul 15.000 19%
Strung copiere ENN, nr. Inventar 21101, functioneazã, Nu este cazul 17.400 19%
Strung normal TOS-SV-18RA, nr. Inventar 21102, nu functioneazã Nu este cazul 6.600 19%
Strung normal SNM, SNA 560*3000, nr. Inventar 21107, functioneazã Nu este cazul 9.600 19%
Strung normal SPA 10*1000, nr. Inventar 21115, functioneazã Nu este cazul 9.400 19%
Strung normal SPA 10*2000, nr. Inventar 21116, functioneazã Nu este cazul 14.300 19%
Strung normal TOS-SV-18RA, nr. Inventar 21118, functioneazã Nu este cazul 6.400 19%
Strung frontal WMW NILES DP 1600, nr. Inventar 21204, functioneazã Nu este cazul 68.500 19%
Strung carusel UMARO SC1400, nr. Inventar 21301, functioneazã Nu este cazul 47.800 19%
Strung carusel UMARO SC1400, nr. Inventar 21302, functioneazã Nu este cazul 49.700 19%
Mașinã de alezat-frezat UM BACAU AFD-100, nr. Inventar 23303, functioneazã Nu este cazul 25.200 19%
Mașinã rectificat BPV-80A, nr. Inventar 24204 Nu este cazul 92.000 19%
Mașinã prelucrare electroeroeroziune ELOR, nr. Inventar 25102, functioneazã Nu este cazul 9.900 19%
Cabinã sablare CAB-135ST, nr. Inventar 27408, functioneazã Nu este cazul 16.300 19%
CENTRU PRELUCRARE POST MULTIFUNCȚIONAL, nr. Inventar 27411, functioneazã Nu este cazul 68.800 19%
STRUNG FRONTAL WMW NILES DP2/2, NR INVENTA 21202functionabil Nu este cazul 136.000 19%
MAȘINÃ DE MÃSURAT ÎN COORDINATE METRIS LK INTEGRA 15.6.7,   NR. INVENTAR 31001A functionabil Nu este cazul 147.000 19%
STRUNG CARUSEL TITAN SC33,NR INVENTAR 21308 functionabil Nu este cazul 177.800 19%

*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerțului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;
h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:………………………………
Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: …… …………
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afișării: 31.01.2018

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
str. Rev. din Decembrie, nr. 20, loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita,
tel. 0266/20.78.00, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 1501125264388
Nr. 3620 din 29.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 14 februarie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Tekse Tiberiu, cu domiciliul în localitatea Tg. Mureş, str. Avram Iancu, nr. 46, ap. 6, jud. Mureş, prima licitaţie:

a) cotă de 19/48 parte din casă de locuit din cărămidă şi piatră cu 9 încăperi şi grajd cu şură, situate în Ciucsângeorgiu, nr. 500, deţinută în baza CF 50036-C1-C2, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 33.498 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori: AJFP HARGHITA; Sarcini: Ipotecă.

b) cotă de 1/3 parte din terenul intravilan în suprafaţă de 1.494 mp, situat în Ciucsângeorgiu, nr. 500, deţinut în baza CF 50036, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 10.873 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori: AJFP HARGHITA; Sarcini: Ipotecă.

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 30.01.2018.

 

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 52/L/5
Nr. 917 din 25.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în data de 14 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC LEMNOS PAKOT SRL, CUI 28774486, având sediul în com. Lupeni, str.-, nr. 307, prin a doua licitaţie:
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Cherestea de fag uscat, 6,93 mp; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 5.985; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Maşină de frezat electrică Makita R P 0900, an fabricaţie 2014; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 270; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Freză multidinţi simplă-freză uluc brazată, an fabricaţie 2015; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 97,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Freză multidinţi simplă-freză cu profil concav ¼, an fabricaţie 2015; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 127,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Freză multidinţi multiplă, freză pentru îmbinări longitudinale, an fabricaţie 2015; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 187,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Freză multidinţi multiplă, freză pentru îmbinări longitudinale, an fabricaţie 2015; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 225; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Pânză banzic BOHLERSTRIP 44, an fabricaţie 2015; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 97,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Pânză banzic BOHLERSTRIP 20, an fabricaţie 2015; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 97,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Stofă tapiţerie de mobilă, 55,2 m; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 847,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Pal melaminat 6 table; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 510; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Material TNT negru, 500 mp; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 345; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Lacuri 25 l; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 585; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Baiţuri 10 l; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 232,50; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Capse tapiţerie 80-14,19 cutii; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 360; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Cuie benzi GF 25,25 cutii ; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 585; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ………………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 25.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc

str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail:  admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 339890
Nr. 664 din 19.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/201, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 15 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane HADNAGY CSABA, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean, nr. 46,  prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Autoturism PEUGEOT 407, seria motor: VF36E9HZC21243774, an fabricaţie 2005; nr. înmatr. HR-08-YOU; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 11.293;Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……….
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:…….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 18.01.2018.

 

 

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 341901
Nr. 468 din 16.01.2018 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 6 februarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului LUKACS KAROLY, domiciliat în Odorheiu Secuiesc, str. Beclean, nr. 95:
a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de …….. compusă din ……… şi construită din …….. şi teren aferent în suprafaţă de ………., situate în localitatea ..……………………, str. …………… nr. ……, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei…….….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori
Sarcini

b) teren extravilan în suprafaţă de 1.000 mp, cota 1/1, situat în localitatea Feliceni, judeţul Harghita, Carte Funciară nr. 51558, nr. cadastral 51558, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 2.490 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori
Sarcini

c) alte bunuri……………………….., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ……….. lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori –
Sarcini –

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 15.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
str. Rev. din Decembrie, nr. 20, loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.00, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. S930
Nr. 2308 din 18.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 13 februarie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Rev. din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea societăţii STRUDEL FOOD SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Leliceni, nr. 63, CUI nr. 32455124, jud. Harghita,  licitaţia a III-a:
Denumirea bunului mobil/Descriere sumară: Cuptor panificaţie marca TBS-FM18, seria MF-2012; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu e cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 16.322; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 19.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
str. Rev. din Decembrie, nr. 20, loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, tel. 0266/20.78.00, fax 0266/20.78.21

Dosar de executare nr. 9838
Nr. 1503 din 15.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 31 ianuarie 2018, ora 10:00, în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Rev. din Decembrie, nr. 20, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului: Marton Dianna, cu domiciliul în localitatea Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 8, ap. 19, jud. Harghita, licitaţia a IV-a:

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoturism BMW, nr id. WBACB11090FC60194, HR-08-LKI, an fabr. 1992; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu e cazul; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 850; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/20.78.19, int. 2036.
Data afişării: 16.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 341095/2009
Nr. 217 din 10.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 ianuarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului: MOLNOS ZOLTÁN, a doua licitaţie:

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: AUTOTURISM BERLINA, DACIA SD LSDAE LOGAN, ANUL FABRICAŢIEI 2008, NUMĂR DE IDENTIFICARE: UU1LSDAEH40289842, HR-62-MOL, CILINDREE: 1.390 CM3, CULOARE: ALB, NUMĂR KILOMETRI: 30.000 KM; Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: NU ESTE CAZUL; Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 8.147 RON; Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ……………………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 16.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
str. Morii, nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/21.75.59, fax 0266/21.83.62, e-mail: admin.OSHRAFMX01.HR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 2046243
Nr. 142 din 09.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25 ianuarie 2018, ora 12:00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a treia licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane: PAP LASZLO, domiciliat în Vlăhiţa, str. Budai Nagy Antal, nr. 9, prin licitaţie/licitaţia:

Denumirea bunului mobil; Descriere sumară: Autoturism OPEL ASTRA CARAVAN, seria motor: WOL0000051S2574324, an fabricaţie: 1995; nr. înmatr. HR-08-CSB. Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: NU ESTE CAZUL. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 1.500. Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.
Denumirea bunului mobil; Descriere sumară: Autoturism FORD DA3 G6DB1W FOCUS, seria motor: WF0WXXGCDW7C35924, an fabricaţie; 2007, nr. înmatr. HR-40-PAP. Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: NU ESTE CAZUL. Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 7.350. Cota TVA/neimpozabil/scutit*): 19%.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi, până la acel termen, să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ………………………………………………………
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/21.75.58.
Data afişării: 09.01.2018.

∗∗∗

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita, tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail:  admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. T-109
Nr. 79428/04.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 ianuarie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. -, nr. 3, judeţul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului/terţei persoane: SC TMT HOUSE CONSTRUCT SRL, CUI: 32370192, cu sediul în Gheorgheni, str. Gropilor, nr. 5/B, jud. Harghita, licitaţia a IV-a:
Denumirea bunului mobil: Autoutilitară FIAT DUCATO, cilindree: 2.800, an fabricaţie 2001, 195.000 km rulaţi, nr. id.: ZFA23000006065447; preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 4.518 lei; cota TVA/neimpozabil/scutit*: 19%.

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participare la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:…………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:…………………………………….
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 04.01.2018.

 

∗∗∗

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita
Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni
str. Carpaţi, nr. 3, Gheorgheni, judeţul Harghita, tel. 0266/36.48.49, fax 0266/36.48.49, e-mail: admin.ghhrcfnx01.hr@mfinante.ro

Dosar de executare nr. RE-996
Nr. 79429 din 04.01.2018

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 17 ianuarie 2018, ora 10:00, în localitatea Gheorgheni, str. Carpaţi, nr. 3, judeţul Harghita, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului: SC FAVORIT PELLET SRL, cu domiciliul fiscal în Remetea, str. Balász Jenő, nr. 60, jud. Harghita, CUI: 25341291, licitaţia a IV-a:
b1) teren extravilan fâneaţă, în suprafaţă de 10.947 mp, cota 1/1, nr. cadastral 50037, situat în localitatea Joseni, sat. Borzont, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei: 11.000 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:
Creditori: DGRFP BV, AJFP HR, SFO GHEORGHENI, str. Carpaţi, nr. 3
Sarcini: Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, Serviciul Fiscal Orăşenesc Gheorgheni

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA  19%).

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participare la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP HARGHITA, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria Miercurea-Ciuc;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:…………..
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:…………………………………….
entru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266/36.48.49.
Data afişării: 04.01.2018.