Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

62 de posturi vacante de agent de poliție în cadrul IPJ Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 17 aprilie 2024
Home » Societate » 62 de posturi vacante de agent de poliție în cadrul IPJ Harghita
62 de posturi vacante de agent de poliție în cadrul IPJ Harghita

62 de posturi vacante de agent de poliție în cadrul IPJ Harghita

Candidații se pot înscrie până vineri

 

Inspectoratul de Poliție Județean Harghita organizează un concurs pentru ocuparea unui număr de 62 de posturi vacante de agenți de poliție, în structura de ordine publică, prin încadrare directă (agenți de poliție) în vederea reducerii deficitului de personal în IPJ Harghita.

Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. f) îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracțiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 12. l) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. Verificarea cerinţei  se realizează cu ocazia examinării medicale.
 13. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea cerinţei  se realizează cu ocazia examinării medicale.
 14. n) să deţină permis de conducere categoria „B”,  cu excepţia candidaţilor înscrişi pentru structura de conductori câini;

Candidatul care a fost declarat „admis”, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

 1. a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care  s-a organizat concurs.

Desfășurarea concursului

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Evaluarea performanţei fizice, cu caracter eliminatoriu;
 2. Test scris, de tip grilă;
 3. Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală)

Înscrierea

Înscrierea candidaţilor se va face în perioada 03.10- 07.10.2016 (inclusiv), între orele 09:00-15:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Harghita din municipiul Niercurea Ciuc, str. Tudor-Vladimirescu nr.34-36, judeţul Harghita, prin depunerea, în volum complet, a documentelor cerute în anunţ, cu excepţia fişei-medicale tip.

Dosarele de recrutare vor cuprinde următoarele documente:

 •  cererea de înscriere (Anexa nr.  5) şi CV (Anexa nr. 6);
 •  diploma de bacalaureat în original, document ce va fi xeroxat de către persoana care face înscrierea sau persoana anume desemnată pentru realizarea xerocopiilor care va menţiona pe document următoarea frază “ xerocopia a fost relizată de către ______(grad, nume, prenume, semnătură) în prezenţa candidatului_____(nume, prenume, semnătură) în baza documentului original pus la dispoziţie de către candidat, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului. (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);
 •  copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 •  copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 •  autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (CNP –ul se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (Anexele nr. 7 şi 8);
 •  o fotografie color 9 x 12 cm;
 •  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. În modelul declaraţiei este inclus şi consimţământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016 (Anexa nr.9)
 • copia permisului de conducere categoria” B” (cu excepţia candidaţilor înscrişi la

structura de conductori câini);

 • 1 dosar plic.

Pentru toate documentele menţionate mai sus, solicitate în copie, candidaţii vor prezenta şi documentul original, ocazie cu care, persoana care face înscrierea va certifica copia pentru conformitate cu originalul (după certificare, documentele originale se restituie candidatului).

Mai multe informații puteți citi pe site-ul hr.politiaromana.ro

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.