Rectificare bugetară de stat aşteptată cu nerăbdare de Consiliul Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 6 decembrie 2023
Home » Societate » Rectificare bugetară de stat aşteptată cu nerăbdare de Consiliul Judeţean Harghita
Rectificare bugetară de stat aşteptată cu nerăbdare de Consiliul Judeţean Harghita

Rectificare bugetară de stat aşteptată cu nerăbdare de Consiliul Judeţean Harghita

Borboly Csaba: „Ne-am bazat pe rectificarea de la jumătatea anului, care nu s-a mai făcut…”

Bani drămuiţi cu multă grijă

„Bugetul judeţului ne provoacă gânduri serioase, la sfârşitul lunii august ne-am bazat foarte mult pe rectificarea de la jumătatea anului, rectificare care nu s-a mai făcut, iar problemele vin una după alta, chiar şi în ziua de ieri (30 august n.n.) inundaţiile de la Valea Rece, (Lunca de Jos) au provocat pagube imense, iar noi va trebui să găsim soluţii, pe lângă alte probleme la care încă nu s-au găsit soluţii, în situaţia în care toţi banii din rezerve i-am cheltuit şi acum a mai venit şi situaţia din Valea Rece unde, după estimările mele, doar pentru a putea asigura circulaţia pe drum ne va costa 100.000 de euro. În afară de asta, pentru a obţine bani europeni a trebuit să ne cheltuim toţi banii şi astfel am rămas fără acoperire pentru mai multe domenii, toate acestea deoarece ne-am bazat pe rectificarea de la mijlocul anului. Din informaţiile pe care le am în această săptămână ar fi posibil să se facă mult aşteptata rectificare şi, în această situaţie, va trebui să ne întâlnim urgent în şedinţă extraordinară. Iată cum suntem în situaţia de a lucra pompieristic” – a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, supunând dezbaterii şi aprobării Consiliului Judeţean o rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2016.

Ordonanţa

Pentru a înţelege cât mai bine despre ce este vorba, va trebui să pornim de la faptul că bugetul de stat pe anul 2016 a fost rectificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016. Conform acestei Ordonanţe, pentru judeţul Harghita a fost aprobată suma de 1.052 mii lei – din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2016, pentru: implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli – 355 mii lei; plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară – 654 mii lei; învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, sume necesare pentru aplicarea prevederilor legii 85/2016 – 43 mii lei, din care pentru: a) 5% din valoarea diferenţelor salariale pentru personalul didactic căruia, până la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2016, nu i s-au acordat diferenţele salariale şi pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a Legii 85/2016 suma de 1.000 lei; b) sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011 suma de 33.000 lei; c) sume pentru plata restanţelor aferente titlurilor executorii ce trebuie plătite până la data de 31 decembrie 2015, potrivit legii, în sumă de 9.000 lei. Având în vedere cele de mai sus, precum şi adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita, adresa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ocland, adresa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor, adresa Şcolii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea-Ciuc, adresa Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Harghita s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2016 prin majorarea la venituri cu suma de 1.052 mii lei şi majorarea la partea de cheltuieli cu aceeaşi sumă.

Prin virări de credite

S-a aprobat modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli prin virări de credite bugetare între subcapitole şi titluri şi programe, astfel: diminuarea subcapitolelor: „fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” cu suma de 27 mii lei; „drumuri şi poduri” – active nefinanciare – cu suma de 265 mii lei; „Proiect-Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita” – proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare cu suma de 8.854 mii lei. Majorările prin virări de credite aprobate sunt la subcapitolele: „autorităţi executive” – active nefinanciare cu suma de 14,50 mii lei; „alte instituţii şi acţiuni sanitare” – active nefinanciare cu suma de 6.000 lei; „Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita” – transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 27 mii lei.

Au fost aprobate şi alte modificări prin virări de credite, dar nu vom zăbovi asupra acestora.

În ceea ce priveşte instituţiile publice

S-a aprobat rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 – Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc prin majorarea la partea de venituri a subcapitolului „venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate” cu suma de 45 mii lei şi majorarea la partea de cheltuieli – active nefinanciare cu aceeaşi sumă. În cazul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita s-a aprobat majorarea bugetului la partea de venituri, a subcapitolului „subvenţii pentru instituţii publice” cu suma de 27 mii lei şi majorarea la partea de cheltuieli cu aceeaşi sumă.

Şi la capitolul instituţii publice s-au aprobat modificări ale bugetelor. Este cazul Spitalului Judeţean de Urgenţă, la titlul „bunuri şi servicii” cu 3.000 lei şi la titlul „active nefinanciare” în sumă de 140 mii lei; Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, titlul „bunuri şi servicii” în sumă de 27,24 mii lei.

Alte modificări

Prin hotărâre, Consiliul Judeţean Harghita a mai aprobat ca deficitul bugetar – referitor la bugetul fondurilor externe nerambursabile – în sumă de 14,56 mii lei – să fie acoperit din sumele utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare. S-au aprobat: modificarea detalierii după natura cheltuielilor a titlului „proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2016”; modificarea listei programelor de investiţii publice; modificarea listei programelor şi proiectelor care vor fi derulate de către Consiliul Judeţean Harghita pe anul 2016.

Atât despre rectificarea bugetului, deşi ar mai fi încă pe atâta de scris.

Cine nu riscă, nu câştigă sau cum ne încurcă legile

În luna mai Consiliul Judeţean Harghita a aprobat Hotărârea nr. 169/2016, cu privire la luarea în administrarea judeţului a imobilului – strada Subpădure şi parcările aferente în suprafaţă totală de 16.159 mp, având valoare de inventar de 975.251,53 lei, aparţinând domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc, în vederea realizării lucrărilor de modernizare, întreţinere, asfaltare.

Iniţiativa acestui proiect de hotărâre aparţine preşedintelui Borboly, care supunând atenţiei consiliului a atras atenţia că juriştii nu au dat aviz favorabil şi, prin urmare, consilierii vor trebui să ţină seama de acest aspect atunci când li se va solicita votul. Preşedintele le-a spus consilierilor că îşi asumă riscul în legătură cu modernizarea acestui drum, pentru că numai cine nu vrea nu înţelege că acesta este de interes judeţean în situaţia în care la Subpădure Unitatea Militară Vânătorii de Munte dispune de un heliport cu două piste care ar putea fi folosit pentru preluarea urgenţelor medicale de către elicopterele SMURD. „Pe mine mă interesează foarte mult viaţa oamenilor, salvarea vieţii în general şi voi dormi liniştit ştiind că datorită acestei hotărâri am salvat vieţi” – a subliniat preşedintele Borboly.

Derulând faptele, prin adresa 16.202/ 22.07.2016 Instituţia Prefectului Judeţului Harghita a solicitat revocarea Hotărârii 169/2016 a CJH, pe motivul – adevărat, de altfel – că: „drumul în cauză este de interes local destinat exclusiv uzului local şi nu există argumente de natură juridică pentru preluarea acestuia în administrarea Consiliului Judeţean Harghita”.

Pe de altă parte, UM nr. 01101 prin adresa 18.751/2016, dar şi prin viu grai, la şedinţă fiind prezent însuşi comandantul UM, general Marius Giurcă, s-a exprimat părerea că: drumul de acces la cazarma Unităţii Militare din Miercurea-Ciuc – strada Subpădure este în folosul comunităţii judeţului deoarece va deservi Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, pentru accesarea heliportului care va putea fi operat şi pe timp de noapte şi care se află în cadrul Unităţii Militare”.

Referitor la această chestiune s-au făcut auzite mai multe păreri, spre exemplu: „dacă legea nu permite luarea în administrare, Consiliul Judeţean să dea bani municipiului pentru reabilitarea acestui drum”, această propunere a căzut din start pentru că legea nu permite Consiliului Judeţean să dea bani municipiului pentru repararea de drumuri; „acest drum este o ruşine a oraşului şi a judeţului prin urmare el trebuie modernizat pentru a da posibilitate elicopterelor să preia bolnavii, juriştii să facă bine să găsească soluţii”; uşor de spus greu de făcut, pentru că nu juriştii schimă legile, ei doar veghează să fie aplicate corect. Chiar dacă planează nesiguranţa, în momentul de faţă, în ceea ce priveşte realizarea acestui proiect, Consiliul Judeţean Harghita a hotărât: „se aprobă completarea preambulului H 169/2016 a CJH privind preluarea în administrare – pe o durată de 3 ani – a imobilului „strada Subpădure” cu adresa Ministerului Apărării Naţionale UM 01101 cu nr.18751/2016 cu privire la caracterul de interes judeţean a „străzii Subpădure” în vederea realizării lucrărilor de modernizare, întreţinere şi asfaltare. Evidenţele contabile vor fi întocmite prin grija Direcţiei generale patrimoniu, iar cele financiar-contabile de către Direcţia generală economică. Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri a fost însărcinată Instituţia Arhitect Şef, împreună cu Direcţia Generală de patrimoniu, Direcţia generală economică, sub coordonarea preşedintelui Borboly Csaba.

În legătură cu acest drum, comandantul UM a spus la un moment dat că: „Având în vedere importanţa acestui drum, au fost multe promisiuni din partea mai multor politicieni şi guvernanţi care s-au perindat pe acolo, dar nu s-a făcut nimic concret, ar fi un merit al dumneavoastră (cu referire la Consiliul Judeţean Harghita) să decideţi reabilitarea acestui drum şi consideraţia noastră ar fi totală (…) eu cred că până la finalizarea lucrărilor se pot rezolva toate cerinţele legale, să nu ne lăsăm învinşi de nişte probleme birocratice”.

De hotărât, s-a hotărât, rămâne să vedem ce va urma.

Alte hotărâri

Printre alte hotărâri adoptate: dr. Demeter Ferenc în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc a fost împuternicit să achiziţioneze locuinţe de serviciu pentru medicii angajaţi ai spitalului, în conformitate cu lista investiţiilor aprobate pentru anul 2016; darea în folosinţă gratuită a clădirii „Centrul inovativ de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorheiu-Secuiesc” în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA BUSINESS CENTER”; numirea reprezentantului din afara Consiliului Judeţean Harghita a unui membru în Consiliul de administraţie al „Agenţiei de Dezvoltare Judeţeană Harghita” înfiinţată prin Hotărârea CJ nr. 322/2015 şi altele.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.