Aproape 400 de acte administrative au fost adoptate sau emise anul trecut de autorităţile publice locale din Harghita cu încălcarea prevederilor legale | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 25 martie 2023
Home » Societate » Aproape 400 de acte administrative au fost adoptate sau emise anul trecut de autorităţile publice locale din Harghita cu încălcarea prevederilor legale
Aproape 400 de acte administrative au fost adoptate sau emise anul trecut de autorităţile publice locale din Harghita cu încălcarea prevederilor legale

Aproape 400 de acte administrative au fost adoptate sau emise anul trecut de autorităţile publice locale din Harghita cu încălcarea prevederilor legale

Peste 31.000 de acte administrative adoptate de autorităţile publice locale au fost înaintate, pe parcursul anului trecut, în judeţul Harghita Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii şi s-a stabilit că aproape 400 dintre acestea au fost aprobate sau emise cu încălcarea prevederilor legale. Potrivit unui raport de activitate prezentat de prefectul judeţului Harghita, Petres Sándor, în cadrul primei şedinţe din acest an a Colegului Prefectural, în anul 2022 au fost înaintate Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii aproximativ 31.500 de acte administrative adoptate de autorităţile publice locale, 6.766 hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean (CJ) Harghita, respectiv 24.724 dispoziţii emise de către primarii localităţilor şi de către preşedintele CJ. În urma controlului de legalitate s-a constatat că 393 de acte administrative au fost adoptate sau emise cu încălcarea prevederilor legale, dintre acestea două fiind atacate în instanţa de contencios administrativ, deoarece autorităţile emitente nu s-au conformat celor solicitate de Instituţia Prefectului pentru intrarea în legalitate. În ceea ce priveşte reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti, în raport se menţionează că în cursul anului trecut s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată 275 de litigii, din care 220 procese de fond funciar, 3 procese de contencios administrativ privind hotărâri şi dispoziţii, 26 cauze privind radierea autovehiculelor din circulaţie, o cauză privind contestarea procesului verbal de sancţionare a contravenţiilor aplicate în baza legii privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, 20 dosare de litigii legate de funcţionari publici precum şi alte 4 cauze.

În raport se mai arată, între altele, că în anul 2022 a fost înregistrată o singură sesizare la secretariatul Comisiei de disciplină constituite la nivel judeţului, procedându-se la efectuarea cercetării administrative. În urma cercetării efectuate, sesizarea a fost clasată. De asemenea, la Comisia judeţeană de atribuire de denumiri au fost înregistrate două cereri prin care s-au solicitat avizul acestui organism pentru proiecte de hotărâri având ca obiect atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru străzi şi instituţii de cultură din judeţul Harghita, fiind acordate avize favorabile în cazurile respective.

În ceea ce priveşte urmărirea aplicării legilor fondului funciar, în document se precizează că anul trecut au fost elaborate şi adoptate 11 hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, pentru un număr de 756 de documentaţii înaintate de la comisiile locale şi de către alte instituţii. Au fost analizate şi soluţionate 26 de contestaţii şi au fost luate la cunoştinţă şi puse în executare 54 hotărâri judecătoreşti. În perioada de referinţă au fost emise 53 Ordine ale Prefectului pentru 119 persoane, în conformitate cu art. 36 din Legea 18/1991, republicată. În anul 2022 au fost emise 5.105 titluri de proprietate, pentru o suprafaţă totală de 3.819,78 de hectare. Pentru terenuri agricole au fost emise 5.039 de titluri privind o suprafaţă de 3432,51 de hectare, iar pentru terenuri forestiere 66 titluri referitoare la 387,27 de hectare. Compartimentul fond funciar şi urmărirea  aplicării actelor cu caracter reparatoriu a soluţionat 120 de petiţii, a întocmit 6 circulare de îndrumare a comisiilor locale şi a actualizat componenţa comisiei judeţene şi a comisiilor locale de fond funciar.

În raport se arată şi că în cazul aplicării legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în judeţul Harghita, din 2.308 notificări depuse au rămas nesoluţionate până în data de 31 decembrie 2022 doar 20. Au fost soluţionate favorabil 1.258 de notificări, 634 au fost respinse, iar 396 au fost direcţionate către alte entităţi care au competenţa de a le soluţiona.

În document se face referire şi la faptul că în afara acţiunilor de protest organizate la nivel naţional, pe parcursul anului 2022 în judeţul Harghita nu au avut loc alte acţiuni sau manifestări spontane, asigurându-se un climat de pace socială, mai ales prin menţinerea unui contact continuu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale şi prin acordarea unei atenţii constante prevenirii tensiunilor sociale. În plus, se menţionează faptul că, anul trecut, prefectul judeţului Harghita, în baza competenţelor conferite de lege, cu sprijinul structurilor cu atribuţii în domeniu, dar şi al autorităţilor administraţiei publice locale, a acţionat pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică, nefiind înregistrate situaţii deosebite de natură a induce un sentiment de nesiguranţă în rândul cetăţenilor şi al comunităţilor locale. Totodată, se subliniază şi contribuţia adusă de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Harghita la promovarea intereselor comunităţilor locale în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică.

S-a dublat numărul cererilor pentru eliberarea paşapoartelor

În ceea ce priveşte Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Harghita, anul trecut au fost înregistrate la ghişeele instituţiei 17.427 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dintre care 1.588 pentru paşapoarte simple temporare şi 15.839 pentru paşapoarte simple electronice. Comparativ cu anul 2021, numărul total de cereri preluate la sediul serviciului a crescut cu 9.204 unităţi, adică un procent de 111,93%.

În cursul anului 2022 au fost înregistrate 188 cereri pentru paşapoarte CRDS (paşaport pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate) depuse în ghişeu (3 pentru paşapoarte simple temporare şi 185 pentru paşapoarte simple electronice). Au fost înaintate serviciului 6.978 cereri de paşapoarte electronice CRDS, care au fost solicitate de cetăţeni români prin misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României în străinătate.

Dintre cei care au dorit un permis de conducere, doar 43% l-au şi obţinut

În raport sunt prezentate informaţii legate şi de activitatea Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Harghita. Astfel, au fost eliberate 22.715 de dovezi înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare (10.071 prin înmatriculare pentru prima dată în România, 11.634 prin transcriere, 1.010 duplicate/modificări), 7.646 autorizaţii provizorii şi au fost radiate din circulaţie 4.356 vehicule. Totodată, au fost emise 17.142 dovezi înlocuitoare ale permiselor de conducere (5.475 în urma examenului şi 11.667 prin preschimbare/modificare/reînnoire/duplicat/străine).

Pe linia testării în vederea obţinerii permisului de conducere, 12.793 candidaţi au fost examinaţi la proba teoretică, fiind admişi 5.172 (40,43 %), iar 9.071 au susţinut proba practică, fiind admişi 5.514 (procent de promovabilitate final de 43,1 %). Anul trecut au fost efectuate 6.436 de programări sau reprogramări la proba practică. Conform raportului de activitate, în urma măsurilor luate pentru eficientizarea activităţii serviciului (prin ocuparea posturilor vacante de examinatori, analize săptămânale a activităţii manageriale la nivelul serviciului), s-a reuşit reducerea timpilor de aşteptare pentru programarea, în vederea susţinerii probei practice de la circa 90 de zile la începutul anului, la maximum 30 de zile la sfârşitul lunii decembrie 2022.

Monitorizarea proiectelor cu finanţare europeană

În documentul prezentat de prefectul judeţului Harghita sunt incluse elemente legate şi de activitatea de monitorizare a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă demarată în anii anteriori. Astfel, acest domeniu rămâne în continuare unul de interes care răspunde necesităţii existenţei la nivel judeţean, pentru exerciţiul financiar 2014-2020, a unei baze de date privind gradul de absorbţie al fondurilor europene, dar şi al celor naţionale. Au fost transmise potenţialilor beneficiari informaţii referitoare la principalele proiecte, respectiv componente, care pot fi accesate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) la nivelul unităţilor administrativ teritoriale din judeţ.

În Harghita se aflau în implementare, anul trecut, 131 de proiecte, în valoare totală de 913.718,614 mii lei şi au fost implementate 233 de proiecte în valoare totală de 458.208,806 mii lei.

Probleme întâmpinate

În ceea ce priveşte dificultăţile identificate în 2022 în activitatea Instituţiei Prefectului, în raport se arată că s-a înregistrat un deficit de personal în condiţiile unei creşteri semnificative a volumului de muncă prin complexitatea documentaţiilor depuse la comisia judeţeană pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi prin asigurarea derulării şi monitorizării aplicării la nivel teritorial a programelor guvernamentale. Totodată, este menţionată lipsa de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor curente (birouri pentru activităţile de relaţii cu publicul şi secretariat, săli de şedinţă, sală de videoconferinţă proprie, spaţiu pentru arhiva instituţiei), lipsa dotărilor, a echipamentelor IT hardware şi software, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de performanţă, iar la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Harghita s-a constatat că există un deficit de personal, raportat la volumul de activitatea şi complexitatea activităţilor, pregătirea individuală precară a candidaţilor şi lipsa calităţii serviciilor de instruire/pregătire auto pentru obţinerea permisului de conducere de către şcolile de şoferi ducând la creşterea perioadei de timp la care se face programarea la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere.

Potrivit documentului, au fost formulate anumite propuneri pentru eficientizarea activităţii la nivelul Instituţiei Prefectului. Este vorba despre ocuparea tuturor posturilor vacante din cadrul structurilor funcţionale ale instituţiei, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de competitivitate şi profesionalism, despre asigurarea coordonării activităţii secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului şi a comisiilor locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pentru a eficientiza procedural modul de întocmire a documentaţiilor în vederea eliberării titlurilor de proprietate, despre coordonarea activităţii în domeniul iniţierii, întocmirii şi adoptării actelor administrative de către consiliile locale, în concordanţă cu prevederile legale, despre reducerea timpilor de aşteptare la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru activităţile de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, respectiv pentru înmatricularea vehiculelor, despre informatizarea activităţilor de relaţii cu publicul la nivelul instituţiilor publice care asigură servicii cetăţenilor şi despre asigurarea de către Ministerul Afacerilor Interne a fondurilor necesare înlocuirii echipamentelor IT hardware şi software uzate fizic şi moral, se mai arată în raportul prezentat de prefectul Petres Sándor.

E.G.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.