Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 23 octombrie 2021
Home » Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează pe perioadă determinată, până la maximum 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc angajează prin selecţie de dosare:

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – OPT POSTURI LA ZONĂ DE TAMPON COVID-19

2. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – UN POST LA SECŢIA PEDIATRIE

3. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – DOUĂ POSTURI LA SECŢIA CIRURGIE GENERALĂ

4. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – UN POST LA CABINET PLANIFICARE FAMILIALĂ

5. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – UN POST LA SECŢIA ONCOLOGIE MEDICALĂ

6. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – TREI POSTURI LA SECŢIA CARDIOLOGIE

7. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – DOUĂ POSTURI LA SECŢIANEONATOLOGIE

8. ASISTENT MEDICAL GENERALIST GRAD: DEBUTANT-PRINCIPAL – UN POST LA BLOC OPERATOR  OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

9. INFIRMIER – UN POST LA SECŢIA PEDIATRIE

10. INFIRMIER – UN POST LA SECŢIA CHIRURGIE GENERALĂ

11. BRANCARDIER – DOUĂ POSTURI LA UNITATEA DE PRIMIRE URGENŢE-SMURD

12. REFERENT DE SPECIALITATE – UN POST LA SECRETARIAT-REGISTRATURĂ

13. REFERENT – UN POST LA SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE-CONTRACTARE

14. MUNCITOR CALIFICAT BUCĂTAR GRAD: I-IV – DOUĂ POSTURI LA BLOC-ALIMENTAR

Condiţii generale de participare:

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de angajare trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere-anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,în specialitatea studiilor după data de 01.01.2011;

e) Raportul Revisal după data de 01.01.2011;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) cazierul judiciar;

h) pentru asistenţii medicali, certificate de membru OAMGMAMR;

i) pentru asistenţii medicali, adeverinţă OAMGMAMR pentru participare la concurs;

j) recomandare de la ultimul loc de muncă;

k) informare privind protecţia datelor cu caracter personal – Anexa nr. 2 la prezentul anunţ.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Asistent medical generalist

– nivelul studiilor: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HG nr. 797/1997, diplomă de licenţă în specialitate, diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul.

Infirmier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverinţă de şcoală generală, certificat de calificare;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul.

Brancardier

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverinţă de şcoală generală;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul.

Referent de specialitate la Serviciul achiziţii publice-contractare

– nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, cunoştinţe de operare PC (EXCEL,WORD) etc;

– vechimea necesară ocupării postului : nu e cazul.

Referent la Serviciul achiziţii publice-contractare

– nivelul studiilor: diplomă de licenţă în ştiinţe economice, cunoştinţe de operare PC (EXCEL,WORD) etc;

– vechimea necesară ocupării postului: nu e cazul.

Muncitor calificat-bucătar

– nivelul studiilor: diplomă sau adeverinţă de şcoală generală, certificat de calificare bucătar;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu e cazul.

Dosarul de angajare se depune la registratura spitalului – sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, judeţul Harghita, urmând ca cei selecţionaţi să prezinte documentele în original pentru conformitate la angajare.

Depunerea dosarelor de angajare se va face până la data de 21.10.2020, ora 15:00.

Fiecare dosar depus va primi număr de înregistrare, numărul de înregistrare al dosarului ţine loc de identitatea persoanei admisă/respinsă.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la sediul spitalului, pe pagina de Internet al spitalului şi pe pagina de Internet al Consiliului Judeţean Harghita, în data de 22.10.2021, ora 16:00.

Proba interviu va avea loc în data de 25.10.2021, ora 10:00 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, str. Mikó, nr.1; Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa la nr. de telefon 0266/32.41.93, interior 109.

(Data publicării: 08.10.2021)