Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Voşlăbeni, neregulile la derularea unor contracte de achiziţii publice de prestări servicii au cauzat un prejudiciu de 376.000 lei | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 25 iulie 2024
Home » Societate » Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Voşlăbeni, neregulile la derularea unor contracte de achiziţii publice de prestări servicii au cauzat un prejudiciu de 376.000 lei
Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Voşlăbeni, neregulile la derularea unor contracte de achiziţii publice de prestări servicii au cauzat un prejudiciu de 376.000 lei

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita privind finanţele publice locale pe anul 2015: La Voşlăbeni, neregulile la derularea unor contracte de achiziţii publice de prestări servicii au cauzat un prejudiciu de 376.000 lei

Auditorii Camerei de Conturi Harghita au constatat la Primăria Voşlăbeni abateri de la legalitate şi regularitate în modul de atribuire şi derulare a unor contracte de achiziţii publice de prestări servicii ce au prejudiciat bugetul local cu 376.000 lei. Este vorba despre contracte încheiate cu două societăţi cu răspundere limitată, cu capital majoritar al unităţii-administrative Voşlăbeni, „în care documentele de angajare, ordonanţare, lichidare şi plata cheltuielilor publice nu certifică necesitatea, oportunitatea şi realitatea plăţilor efectuate”.

Constatările sunt cuprinse în „Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul judeţului Harghita”, realizat de Camera de Conturi în urma acţiunii de control efectuat la începutul anului trecut şi făcut public recent.

Potrivit documentului citat, „în cursul anului 2013 au fost atribuite direct către o societate comercială un număr de trei contracte de prestări de servicii, prin eludarea prevederilor legale din domeniul achiziţiilor publice”. „În fapt, autoritatea contractantă, contrar normei juridice incidente, a încălcat principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, respectiv: transparenţa şi eficienţa utilizării fondurilor, precum şi iniţierea – ca procedură legală de achiziţie publică – a procedurii cererii de ofertă. În altă ordine de idei s-a constatat faptul că valoarea contractelor încheiate reprezintă în fapt cheltuieli salariale ale unui număr de patru persoane angajate la societatea respectivă şi nicidecum c/v (n.n.cumpărarea/vânzarea) unor prestări de servicii propriu-zise şi efectuate de societate în favoarea UATC Voşlăbeni”, se arată în raport.

În document se explică faptul că în unele documente puse la dispoziţia auditorilor publici externi se menţionează că aceste persoane au fost detaşate la Primăria Voşlăbeni, la sediul căreia ar fi desfăşurat activităţile, „totuşi din Foile colective de prezenţă ale personalului, întocmite lunar, reiese faptul că persoanele detaşate în fapt au fost pontate la sediul societăţii comerciale”.

Mai departe, în raport se constată că, în fapt, nu există nici un document justificativ legal întocmit care să certifice realitatea serviciilor prestate de societate, „fiind facturate în sarcina achizitorului, potrivit acestor rapoarte: manoperă directă reprezentând salariul brut al personalului detaşat, contribuţii directe angajator, respectiv un beneficiu de 10%”. „Din cele prezentate mai sus, reiese indubitabil că prin această modalitate s-au finanţat salariile şi contribuţiile sociale aferente pentru o parte din personalul salarial al firmei în cauză, precum şi o cotă de 10% beneficiu al societăţii, în fapt neputând identifica o contraprestaţie reală pe care SC CONSLOC SERV SRL ar fi executată în favoarea UATC Voşlăbeni”.

În acelaşi fel s-au încheiat trei contracte de prestări servicii, perfectate în perioada anilor 2014-2015, cu SC CLV HIDROTOTAL SRL Voşlăbeni – entitate la care, de asemenea, Primăria Voşlăbeni deţine statutul de asociat majoritar. Aceste contracte au fost încheiate după iniţierea procedurii de dizolvare şi lichidare a SC CONSLOC SERV SRL Voşlăbeni.

„Prin aceste contracte au fost convenite de părţi, ca obiecte de prestării servicii, următoarele: lucrări de materializare a prevederilor legii de fond funciar şi alte lucrări topografice în interesul comunei; transport elevi pe ruta Voşlăbeni – Izvoru-Mureşului şi alte destinaţii dispuse de conducerea şcolii generale sau primarul comunei; figurant topo – măsurători agricole”.

Auditorii publici externi au constatat că încheierea acestor contracte, ţinând cont că au fost implicate fonduri din bugetul localităţii, s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale în materie, potrivit cărora instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de documentele justificative. „Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate”.

Mai mult de atât, se mai arată în document, „inginerul topograf angajat al SC CONSLOC SERV SRL – care a beneficiat de drepturi salariale ca urmare a derulării unuia din contractele de prestări servicii – este de fapt fiul primarului UATC Voşlăbeni (rudă de gradul I)”. „Potrivit art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare: «Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale de gradul I», motiv pentru care în conformitate cu prevederile art. 76, alin. (2) din acelaşi act normativ: «Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută»”.

Prejudiciul calculat de auditorii publici se ridică la suma de 306.000 lei, la care au fost calculate foloase nerealizate în sumă de 70.000 lei. Astfel, prejudiciul total s-a estimat la suma de 376.000 lei.

În timpul controlului, abaterea nu a fost remediată, motiv pentru care au fost dispuse măsuri prin decizie. „În contextul abaterii de la legalitate şi regularitate producătoare de prejudiciu, în sumă estimată de 376.000 lei, ordonatorul principal de credite al bugetului local al UATC Voşlăbeni va acţiona pentru: evaluarea exactă a prejudiciului estimat şi recuperarea integrală a acestuia, în termenul legal de prescripţie, în baza principiilor răspunderii patrimoniale şi/sau a principiilor răspunderii civile conform prevederilor Legii nr. 393/2004 şi Legii nr. 188/1999, republicată”, potrivit deciziei emisă de Camera de Conturi Harghita.

∗∗∗

În total, în urma acţiunilor de control şi audit efectuate anul trecut de către auditorii publici la primării şi societăţi comerciale de interes local din judeţ, conducerea Camerei de Conturi Harghita a emis un număr de 20 de decizii, prin care s-au dispus 55 de măsuri pentru remedierea abaterilor constatate.

De asemenea, potrivit sursei citate, conducerea entităţilor publice verificate nu şi-a însuşit în toate cazurile constatările auditorilor publici externi. În timpul concilierii constatărilor sau prin obiecţiunile depuse la actele de control întocmite, conducerile entităţilor verificate au formulat puncte de vedere aflate în dezacord parţial cu ceea ce au constatat auditorii publici externi. „În toate cazurile, aceste puncte de vedere nu au fost însuşite de către auditori, în condiţiile în care acestea nu au fost construite pe argumente solide şi pertinente”.

Conform documentului, punctele de vedere ale entităţilor verificate s-au referit, printre altele, şi la următoarele aspecte: formulări generaliste, fără a fi susţinute cu documente probatorii legal întocmite; lipsa – dovedită prin documente şi înscrisuri certe – a resurselor tehnice, materiale şi umane conform cerinţelor documentaţiei tehnice de proiectare, în cazul unui partener contractual, nu reprezintă, în opinia conducerii unei UAT, o stare de imposibilitate şi de nelegalitate pe linia executării şi decontării unor lucrări de investiţii; afirmaţii limitate la considerentul că simpla aprobare, prin bugetele locale, a unor fonduri publice ar legitima angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli nejustificate şi situate în afara cadrului legal permisibil; susţinerea nereală, nelegală şi neconcludentă a ideii că, în cazul contractelor multianuale de servicii, valoarea serviciilor „se estimează ca fiind numărul total al serviciilor pentru o perioadă de 12 luni”; menţionarea că serviciile contractate au fost efectiv executate, cu toate că documentele justificative nu sunt corect şi complet întocmite pentru a permite identificarea şi individualizarea acestora; menţionarea, în mod nesustenabil, că o asociaţie sportivă este de utilitate publică prin simpla înscriere a sa în Registrul sportiv, organizată la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului, contrar normei juridice care stabileşte că acest statut se aprobă prin hotărâre de Guvern; au existat abateri constatate, neobiectate şi pentru care au fost dispuse, de entitate, măsuri de remediere încă în timpul misiunii de audit financiar, ulterior conducerea UAT a formulat obiecţiuni la propriile acţiuni de remediere a abaterilor constatate; abateri prin care s-a reţinut că entitatea verificată nu a stabilit şi nu a urmărit încasarea, la nivelul lor legal, a unor venituri cuvenite bugetelor locale, au fost obiectate sub forma inexistenţei prejudiciului şi a răspunderii civile în speţele în cauză. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.