Municipiul Miercurea Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 25 septembrie 2021
Home » Municipiul Miercurea Ciuc

Municipiul Miercurea Ciuc

organizează concurs în data de 15 octombrie 2021, ora 10:00, la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată al următoarelor posturi contractuale vacante:

– 1 post de Consilier, debutant, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Birou dezvoltare economică şi digitalizare;

– 1 post de Consilier, treapta I, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Birou dezvoltare economică şi digitalizare;

– 1 post de Consilier, treapta IA, post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată la Birou dezvoltare economică şi digitalizare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea posturilor:

1. Consilier debutant:

– Studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic, administraţie publică sau comunicare şi relaţii publice;

– vechimea în specialitate: nu necesită.

2. Consilier I:

– Studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau administraţie publică;

– vechimea în specialitate: 3 ani şi 6 luni.

3. Consilier IA:

– Studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;

– vechimea în specialitate: 6 ani şi 6 luni.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • cerere de înscriere la concurs adresată primarului municipiului Miercurea Ciuc;
  • copia actului de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae, datat şi semnat în fiecare pagină (în format EUROPASS);

Actele solicitate în copie vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii acestora.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021, ora 10:00;

– data interviului: 21 octombrie 2021, ora 13:00.

Data limită de depunere a dosarelor: 05.10.2021 (inclusiv), la sediul primăriei municipiului Miercurea Ciuc din Piaţa Cetăţii, nr. 1, camera nr. 139, zilnic, între orele 08:00-16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Miercurea Ciuc, camera 139 şi la numărul de telefon 0266/31.51.20/114 sau pe adresa de e-mail: balazserzsebet@szereda.ro.

(Data publicării: 22.09.2021)