Constatări ale auditorilor Camerei de Conturi Harghita în urma controalelor efectuate la entităţile publice din judeţ | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 13 august 2022
Home » Economic » Constatări ale auditorilor Camerei de Conturi Harghita în urma controalelor efectuate la entităţile publice din judeţ
Constatări ale auditorilor Camerei de Conturi Harghita în urma controalelor efectuate la entităţile publice din judeţ

Constatări ale auditorilor Camerei de Conturi Harghita în urma controalelor efectuate la entităţile publice din judeţ

Acţiunile de control/audit desfăşurate în 2020 de auditorii publici ai Camerei de Conturi Harghita la un număr de 29 de unităţi administrativ-teritoriale şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, ce au vizat verificarea execuţiei bugetelor locale în anul 2019, au reliefat o serie de abateri de la legalitate şi regularitate care au generat fie venituri suplimentare cuvenite bugetelor publice, în valoare de 1.104.000 lei, fie prejudicii patrimoniale, în cuantum de 3.801.000 lei.

În continuare vom prezenta câteva exemple de nereguli ce au fost constatate de auditorii Camerei de Conturi Harghita.

Astfel, potrivit Raportului privind finanţele publice locale pe anul 2019 la nivelul judeţului Harghita, în urma acţiunilor de verificare a modului de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul şi la termenele stabilite de lege, auditorii publici externi au constatat un număr de 13 abateri de la legalitate şi regularitate, în sumă totală de 528.000 lei. Aceste nereguli au condus la identificarea de venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale în valoare totală de 427.000 lei (inclusiv accesorii). De asemenea, au determinat prejudicierea bugetului local – cu suma de 101.000 lei – prin neurmărirea şi neîncasarea, în termenul legal de prescripţie, a veniturilor bugetului local la unităţile administrativ-teritoriale Avrămeşti, Ciumani şi Dealu, respectiv prin neînscrierea la masa credală la Leliceni.

Cele 13 abateri s-au datorat, în principal, nestabilirii ori nestabilirii corecte a diferitelor impozite, taxe şi chirii sau neurmărirea încasării la nivel real a veniturilor din dividende.

Astfel, de exemplu, la unităţile administrativ-teritoriale Cristuru Secuiesc, Vlăhiţa, Leliceni şi Porumbeni, în urma auditării modului de stabilire, evidenţiere şi încasare a veniturilor proprii ale bugetului local, s-a constatat nestabilirea în cuantumul legal a impozitului pe clădirile aflate în proprietatea unor persoane juridice şi care nu au fost reevaluate. Valoarea veniturilor suplimentare stabilite a fost de 380.000 lei. În timpul misiunii de audit financiar, urmare a măsurilor luate de către entităţile auditate, a fost încasată suma de 81.000 lei.

La comunele Ciucsângeorgiu şi Cozmeni, auditorii au constatat nestabilirea în cuantumul legal a impozitului pe teren extravilan aflat în proprietatea persoanelor juridice. Valoarea veniturilor suplimentare stabilite a fost de 26.000 lei, iar în timpul misiunii de audit financiar a fost încasată suma de 13.000 lei.

3,7 milioane de lei prejudicii ca urmare a abaterilor ce au vizat calitatea gestiunii economico-financiare

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, acţiunile de control/audit au scos în evidenţă existenţa unui număr de 68 de abateri care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare, cu o valoare a constatărilor de 33.783.000 lei. Din acestea, nereguli generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, au fost în valoare de 638.000 lei, iar abaterile care au condus la prejudicierea bugetelor locale au însumat 3.700.000 lei. Totodată, erorile financiar-contabile au fost cuantificate la 29.445.000 lei.

Conform sursei citate, abaterile care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare s-au datorat, în principal, următoarelor cauze: alocări de sprijin financiar nerambursabil, din bugetele locale, pentru finanţarea unor activităţi nonprofit, fără bază legală sau cu nerespectarea cadrului legal permisibil; lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli din fonduri publice fără contraprestaţii, ca urmare a acceptării la plată a unor lucrări neexecutate sau servicii neprestate; angajarea şi plata unor cheltuieli neprevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau fără legătură cu activitatea entităţilor verificate; efectuarea de cheltuieli salariale neprevăzute de legislaţia în vigoare; efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative, legal întocmite, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate.

Printre cele mai semnificative abateri care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare

La un număr de 14 unităţi administrativ-teritoriale – Băile Tuşnad, Bălan, Cristuru Secuiesc, Avrămeşti, Corund, Cozmeni, Dealu, Gălăuţaş, Mereşti, Mugeni, Ocland, Porumbeni, Racu şi Sântimbru, respectiv la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc – s-a constatat, pentru perioada februarie-iunie 2017 şi ianuarie-februarie 2018, acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate. „Astfel au fost acordate demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul entităţilor verificate drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din fonduri publice reprezentând spor de dispozitiv, stimulente şi spor pentru ocuparea unor posturi care nu au fost temporar vacante şi/sau vacante. În condiţiile abaterilor de la legalitate şi regularitate mai sus prezentate, entităţile auditate au fost prejudiciate patrimonial cu suma de 1.230.000 lei. Având în vedere că abaterile constatate intră sub incidenţa Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, nu au fost dispuse măsuri de recuperare prin decizii”, se detaliază în raportul citat.

La unitatea administrativ-teritorială Miercurea Ciuc, în urma verificării legalităţii şi regularităţii cheltuielilor efectuate către operatorul regional de salubrizare, auditorii au constatat plata nelegală a sumei de 272.000 lei, prin majorarea obligaţiilor pe seama fondurilor publice, fără a se respecta clauzele prevăzute de legislaţie care prevăd „renunţarea la taxele pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare începând cu data de 01.07.2017 şi până la 31.12.2018”.

„În condiţiile abaterii de la legalitate şi regularitate mai sus prezentate, entitatea auditată a fost prejudiciată patrimonial cu suma de 272 mii lei. În timpul misiunii de audit au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de 28 mii lei, context în care prejudiciul total a fost de 300 mii lei. Abaterea constatată a fost remediată în timpul misiunii de audit financiar, prejudiciul stabilit fiind recuperat în totalitate”, se arată în documentul întocmit de Camera de Conturi Harghita.

Auditorii publici externi au mai constatat la nivelul Primăriei Gheorgheni –Serviciul de administrare a drumurilor neurmărirea consumului de combustibil în anul 2019 „prin neîntocmirea documentelor justificative prevăzute de Ordinul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor nr. 14/1982, pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile”.

Concret, se precizează în document. în cazul entităţii verificate actele întocmite nu întrunesc calitatea de documente justificative, deoarece: foile de parcurs pentru autovehicule nu sunt completate cu toate informaţiile aferente, nu sunt confirmate cursele efectuate, nu sunt calculaţi kilometri echivalenţi în funcţie de care se determină consumul normat de combustibil şi ulei, alimentările cu combustibil nu sunt menţionate pe foile de parcurs şi nu este consemnat nici kilometrajul la plecare şi la sosire din cursă. De asemenea, nu au fost evidenţiate, confirmate şi aprobate numărul de ore prestate de utilaje. „În condiţiile abaterii de la legalitate şi regularitate mai sus prezentate, entitatea auditată a fost prejudiciată patrimonial cu suma de 109 mii lei. În timpul misiunii de audit au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă de 12 mii lei, context în care prejudiciul total a fost de 121 mii lei. Pentru evaluarea exactă şi recuperarea integrală a prejudiciului estimat au fost dispuse măsuri prin decizie emisă conform prevederilor art. 33, alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, coroborate cu prevederile pct. 174 din Regulament”, se precizează în raport.

De asemenea, tot la unitatea administrativ-teritorială Gheorgheni, urmare a verificărilor efectuate la instituţia subordonată Spitalul Municipal Gheorgheni, s-a constatat angajarea şi plata unor cheltuieli pentru prestări servicii financiar-contabile, în perioada august 2017 – iunie 2020, în sumă de 207.000 lei, „cu încălcarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia stabilite prin HG nr. 395/2016, cu privire la buna gestiune financiară”.

În total, 185 de abateri constatate, la fiecare entitate publică verificată fiind identificate diferite nereguli

În raportul Camerei de Conturi Harghita se mai arată că în total, până la redactarea documentului, au fost constatate un număr de 185 de abateri de la legalitate şi regularitate. „Drept consecinţă a măsurilor operative luate, în timpul şi ca urmare a misiunilor de audit/control, de către managementul entităţilor verificate, din cele 185 de abateri constatate, un număr de 139 au fost remediate, ceea ce reprezintă un procent de 75% din total, iar un număr de 15 abateri intră sub incidenţa Legii nr. 78/2018, privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. Se reţine că cele 137 măsuri de remediere operativă a abaterilor constatate se localizează la un număr de 30 de entităţi publice, din cele 30 verificate conform programului de activitate pe anul 2020 (ordonatori principali şi ordonatori terţiari de credite)”.

Totodată, în document se mai susţine că „managementul entităţilor publice verificate nu şi-a însuşit în toate cazurile constatările auditorilor publici externi, ca atare – în timpul concilierii constatărilor sau prin obiecţiunile depuse la actele de control întocmite – au formulat puncte de vedere aflate în dezacord parţial cu ceea ce au constatat auditorii publici externi”. „Nu în toate cazurile aceste puncte de vedere au fost însuşite de către auditori, în condiţiile în care acestea nu au fost construite pe argumente solide şi pertinente”, se mai arată în bilanţ.

La recomandările formulate de auditorii publici externi, conducerea Camerei de Conturi Harghita a emis un număr de 13 decizii, prin care s-au dispus 29 măsuri pentru remedierea abaterilor constatate. Din cele 29 de măsuri dispuse pentru înlăturarea abaterilor financiar-contabile constatate, entităţile verificate au contestat un număr de 9 măsuri, aferente a 4 decizii.

Ştefan PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.